Wyszukiwarka:
CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.
titleName

CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu jest jak niżej przedstawiono:

POŁOŻENIE / NR DZIAŁKI

NR KW

POWIERZCHNIA

MINIMALNE

POSTĄPIENIE – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

CENA

WYWOŁAWCZA

WADIUM –

płatne w pieniądzu PLN (5% ceny wywoławczej)

UWAGI

Nastazin Nr 5,

działka Nr 24

SZ1O/00011437/1

działki: 3.096m2,

użytkowa budynku: 112,40m2

380,00zł

38.000,00zł + pod. VAT zw.

1.900,00zł

——

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu i przedłożą dokument jego wpłaty komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;

  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie/potwierdzenie prowadzonej działalności gospodarczej;

  • w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;

  • pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.

Odnosi się to również do współmałżonków zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm.) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

  • Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 11 stycznia 2018 roku.

  • Przystąpienie do przetargu oznacza, iż nabywca oświadcza i przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a jej stan jest mu znany.

  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z z warunkami przetargu, podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

  1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędzu Miejskiego w Maszewie, przy ul. Plac Wolności Nr 2 (pok. Nr 7), 72 – 130 Maszewo.

2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży (aktu notarialnego) oraz zmian w księdze wieczystej.

Mapka sytuacyjna z zaznaczeniem kolorem żółtym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

3. Krótki opis: przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w Nastazinie. Dojazd do z drogi asfaltowej. Konfiguracja terenu, płaska, nasłoneczniona z dobrymi warunkami przyrodniczymi. W sąsiedztwie działek znajduje się budownictwo mieszkaniowe. Dla ww. nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospofarowania przestrzennego Gminy Maszewo, teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka posiada wpis: „w części zabudowa mieszkaniowa, w części ogrody działkowe, inne wieloletnie, sady w części grunty pozostałe i nieużytki”.

W zasięgu, wystawionych do przetargu nieruchomości istnieje dostępna sieć wodociągowa, energetyczna oraz teletechniczna.

4. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.

5. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na z art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.121, z późn. zm.): „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Dla zbywanej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nieruchomości opisanej w niniejszym ogłoszeniu nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na jej terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej na niej zabudowy nabywca we własnym zakresie musi uzyskać wpomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i warunków powstania planowanej budowli.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano w tabeli na rachunek Bank Spółdzielczy Oddział Maszewo Nr 81937510546800023130000020 do dnia 24 grudnia 2018 roku (włącznie).

Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca danego dobra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

8. Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym celu.

9. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku gminy.

10. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

——————————————————————————————————————————-

Dodatkowych informacji na temat ww. nieruchomości można uzyskać osobiści w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

Burmistrz Maszewa z przyczyn uzasadnionych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie jest załącznikiem

do zarządzenia Nr 709/2018 Burmistrza

Maszewa z dnia 20 listopada 2018 roku.

Maszewo, dnia; 20 listopada 2018 roku.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nastazin

GPS:

53.5045334, 15.1819222

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

9984