Wyszukiwarka:
Dąbrowa Bolesławiecka
titleName

Dąbrowa Bolesławiecka

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018. poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

L.p

Położenie

Nr działki

Powie-rzchnia

(ha)

Nr

KW

Zabudowa

(opis)

Przeznaczenie

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Cena

(w zł)

Termin do złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art. 34 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 2

ustawy

Uwagi :

1.


Dąbrowa Bolesławiecka

264/18

0,44

JG1B/00036264/9

Działka zabudowana (budynki stanowią własność użytkownika wieczystego)

– Teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunkach planu symbolem 6U)

– w części na poszerzenie drogi klasy dojazdowej – „trójkąt widoczności”, oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 KDD, zgodnie z zapisami
i rysunkiem planu,

– w strefie ochrony konserwatorskiej,

– w strefie obserwacji archeologicznej

24.322,00
+ 23 % VAT


28.01.2019 r.

sprzedaż

w drodze

bezprzetar-gowej

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dąbrowa Bolesławiecka

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

10181