Wyszukiwarka:
Dąbrowa

Krośnice, dnia 21 października 2020 r.

RGMiR.6840.13.1.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2020.65) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 68/2020/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 02 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

Położenie

Wieś Dąbrowa, Gmina Krośnice, działka nr 23/4 (AM-1) o powierzchni 1,8428 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Właściciel

Gmina Krośnice na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania na własność akt notarialny
z dnia 22.12.1995 r. Repertorium A numer: 10818/95.

Księga wieczysta nr WR1M/00019527/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.

Lokalizacja

i opis

nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dąbrowie, w granicach działki
o numerze ewidencyjnym 23/4 AM 1 obręb Dąbrowa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej części wsi, o kształcie wielokąta utrudniającego racjonalne zagospodarowanie, nieogrodzona, zakrzaczona, w części zadrzewiona samosiewkami (teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne), w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenów zielonych i lasów. W części leśnej (samosiewki brzozy i sosny) nie przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne.

Nieruchomość skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną, z możliwością uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną.

Klasyfikacja gruntów

Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0005.G67, działka nr 23/4 (AM-1) sklasyfikowana jako: Lzr R IVb – 0,1866 ha, RV – 0,2455 ha, LzrRV – 0,3419 ha, RVI – 0,6368 ha, PsIV – 0,1065 ha, PsV – 0,2264 ha, WPsV – 0,0177 ha, LzrPsV – 0,0294 ha, PsVI – 0,0520 ha.

Przeznaczenie

nieruchomości

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/185/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 750), działka nr 23/4 w obrębie wsi Dąbrowa jest oznaczona symbolami: MN/4, ML/1, KDD/1, KDD5, KDD/8, ZLd/8.

MN/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku). Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona.

Działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych – dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

ML/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa letniskowa o niskiej intensywności zabudowy.

KDD/1, KDD/5, KDD/8 – drogi klasy dojazdowej.

ZLd/8 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów – projektowane dolesienia.

Mapa

Cena

nieruchomości

122 700,00- zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych).

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2020.106 ze zm.).

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71)38 46 038.

Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2020 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna).

Cena wywoławcza wynosi: 122.700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych).

Wadium: 12.270,00 zł

Do cena sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2020.106 ze zm.).

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1.230,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2020.106 ze zm.).

Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.

I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy
w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19 listopada 2020 r.

Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach
nr konta
77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym
w zawiadomieniu.

III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.

V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.

VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości
w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.

VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku
z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.

XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 21 października 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

Uwagi

  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.

  3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

  1. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy i wygasa z dniem 30 września 2021 roku
    z miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia
    o wypowiedzeniu.

  2. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

  3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038.

Wójt Gminy Krośnice

Andrzej Biały

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krośnice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krośnice

ID Ogłoszenia:

17491