Wyszukiwarka:
Dębina

 

 

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zm./

 

WÓJT GMINY USTKA

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia

działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

 

 

Dębina

KW SL1S/00040179/6

 

 

 

103/17 1192 71.550,00
103/18 1188 71.300,00
103/22 1188 71.300,00
103/23 1200 72.000,00
103/24 1557 93.500,00
103/25 2073 124.500,00
103/26 1980 119.000,00
103/27 1999 120.000,00
103/28 2000 120.000,00
103/29 2001 120.100,00
103/30 2001 120.100,00
103/48 1850 111.000,00
103/49 1407 84.500,00
103/50 1000 60.000,00
103/51 1000 60.000,00
103/52 1318 79.100,00
103/53 1393 84.000,00
103/99 960 58.000,00

 

  1. Działki Nr 103/17 oraz 103/18 obręb Dębina: symbol w planie: 13.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  2. Działki Nr 103/22 oraz 103/23 obręb Dębina: symbol w planie: 21.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Działki Nr 103/24 oraz 103/25 obręb Dębina: symbol w planie: 3.U: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; w granicach terenu dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, związane z funkcjonowaniem usług.
  4. Działki Nr 103/26, 103/27, 103/28, 103/29 oraz 103/30 obręb Dębina: symbol w planie: 24.MN/ZP: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym; przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej.

Część działki Nr 103/30 leży w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej.

  1. Działka Nr 103/48 obręb Dębina: symbol w planie: 4.U: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; w granicach terenu dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, związanej z funkcjonowaniem usług.
  2. Działki Nr 103/49, 103/50, 103/51, 103/52, 103/53 obręb Dębina: symbol w planie: 20.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Działka Nr 103/99 obręb Dębina: symbol w planie: 14.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Ww. działki leżą w obszarze krajobrazu chronionego „Pas pobrzeża położony na wschód od Ustki”.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych, szczegółowych i końcowych dla ww. nieruchomości znajduje się w uchwale Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 6 poz. 153 z dnia 28.01.2008 roku), dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (www.bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP pod pozycją nr 47 oraz na stronie: www.portal.gison.pl/ustka.

 

Do działek Nr: 103/17, 103/18, 103/27, 103/28, 103/29, 103/30, 103/48, 103/49, 103/50, 103/51, 103/52, 103/53, 103/99 prowadzi droga gruntowa, natomiast do działek Nr 103/22, 103/23, 103/24, 103/25, 103/26 jest wytyczona droga ewidencyjna, lecz nie jest urządzona.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

 

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona                      do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ponosi Nabywca.

 

 

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 9 sierpnia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

 

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 20 września 2019 roku.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dębina

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

12317