Wyszukiwarka:
Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę-Zbąszynek, ul.Wojska Polskiego
titleName

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę-Zbąszynek, ul.Wojska Polskiego

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

 

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej przez gminę nr 29 o pow. 355 m2, wchodzącej w skład  kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 858/9 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Pierwszy przetarg odbył się 10 grudnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

ustalona została w wysokości    62,13 zł (słownie:  złotych sześćdziesiąt dwa i trzynaście groszy )

 

Termin zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego ustalony jest do 30 czerwca każdego roku, na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 12,00 zł (słownie:  złotych dwanaście) oraz okazanie dowodu wpłaty.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 13 czerwca 2019r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku  lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 29  w  Zbąszynku.”

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 13 czerwca 2019r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 19 czerwca 2019r.  Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2019r. o godzinie 1100 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  29 października 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.  

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11245