Wyszukiwarka:
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
titleName

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Data wywieszenia ogłoszenia

14 sierpnia 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Opis lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Gierzyna 12. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Funkcjonalność lokalu niekorzystna – pomieszczenia przechodnie, brak przedpokoju, łazienka została wydzielona z kuchni. Oświetlenie trójstronne. Opis robót wykończeniowych: na podłodze wykładziny PCV, panele, płytki ceramiczne. Ściany w jednym pokoju malowane; w drugim pokoju i kuchni ściany obłożone boazerią z paneli; w łazience ściany częściowo licowane płytkami ceramicznymi. Stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna plastikowa. Wyposażenie kuchni stanowi zlewozmywak oraz mały piec metalowy. Wyposażenie łazienki stanowi kabina prysznicowa, muszla ustępowa, umywalka (zdemontowana)
i bojler elektryczny.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 33,40 m2

Z własnością lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 208/1000 części.

Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany jest na zasadach określonych ustawą o własności lokali (Dz. U. z 2020 roku, poz.532 z późn.zm.).

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 998/318 o powierzchni 0.1039 ha, obręb Miasteczko Śląskie, k.m. 2 zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Gierzyna 12, zapisana w księdze wieczystej nr KW GL1T/00092476/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasteczko Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Został wzniesiony w 1900 r. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą, stropy międzykondygnacyjne konstrukcji drewnianej, strop nad piwnicą ceglany odcinkowy. Zarówno parter jak i piętro posiada kondygnację o pełnej wysokości powyżej 2,5 m. Klatka schodowa konstrukcji drewnianej jednobiegowa. Tynk cementowo – wapienny, zwykły. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodciągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie indywidualne, piecowe.
W budynku mieszczą się trzy lokale mieszkalne. Dwa lokale na parterze i jeden lokal na piętrze. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 160,50 m
2. Wiek budynku wynosi blisko 120 lat. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe są przestarzałe. Ogólnie stan techniczny budynku określono jako dostateczny. Na terenie posesji znajduje się również budynek gospodarczy wzniesiony w tym samym okresie co budynek mieszkalny. Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem o powierzchni użytkowej 8,7 m2.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Na terenie działki nr 998/318 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLI/373/18 z dnia 20 września 2018 r. roku w sprawie „uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” działka przeznaczona jest pod teren wielofunkcyjny o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowym z dopuszczeniem usług – symbol MN.

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 6 lipca 2020 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Gierzyna 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.).

 

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).

Wadium wynosi 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej
w wysokości jak wyżej w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 września 2020 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim: ING Bank Śląski S.A Nr rachunku 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać adres lokalu, na które wpłacane jest wadium.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz
. 12.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu;

 • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

 • aktualne odpisy z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób

prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo;

 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna;

 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego lokalu za cenę ustaloną
  w przetargu, w przypadku jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej);

 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków;

 • pisemne oświadczenie, ze nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 • pisemną informację, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

 • oryginał dowodu wpłaty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej
i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cudzoziemcy do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra do spraw wewnętrznych na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Miasteczku Śląskim deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Oględzin lokalu można dokonywać w dniu 10 września 2020 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 po uprzednim (dzień wcześniej) uzgodnieniu.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn.zm.). Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl i www.miasteczko-slaskie.pl .

Gierzyna 12 – parter

klauzula RODO

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Sierpień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

16608