Wyszukiwarka:
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położ­onej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza
titleName

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położ­onej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

 

            Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położ­onej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza stanowiącej działkę nr 2/111 obr. 57 o pow. 611 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103217/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowaną budynkiem rekreacyjno–gospodarczym o powierzchni zabudowy 37,26 m2 i powierzchni użytkowej  18,55  m2 wraz z udziałem w 1/14 części niezabudowanej działki nr 2/107 obr. 57 o pow. 415 m2, zapisanej w księ­dze wieczystej nr BB1C/00103213/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Budynek jest parterowy z tarasem, wolnostojący, niepodpiwniczony, konstrukcji drewnianej, posadowiony na płytach betonowych. Dach konstrukcji drewnianej, płaski kryty blachą falistą, stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, ściany wewnętrzne wyłożone okładziną z płyty, na podłogach wykładzina. W budynku znajduje się instalacja elektryczna. Stopień zużycia budynku określono na 30 %.

Nieruchomość znajduje się w kompleksie 14 ogródków działkowych. Teren ogródków jest ogrodzony starym ogrodzeniem z siatki stalowej. Dostęp do działki nr 2/111 odbywa się z ulicy Mickiewicza poprzez działkę nr 2/107, która stanowi wspólne dojście do kompleksu 14 działek rekreacyjnych przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. W części zachodniej działka nr 2/107 jest utwardzona płytami betonowymi, a w pozostałej części porośnięta trawą.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach rodzinnych ogrodów działkowych (ZD). Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1030 .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 19 000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 1 października 2019 r. w godzinach od 12:00 do 12:30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 1 900,00 zł, w terminie do dnia 3 października 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, elektroniczny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), potwierdzony własno­ręcznym podpisem przez oferenta.

 

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst: Dz.U. z 2017, poz. 2278 ).

 

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33/4794 234, 33/4794 230.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszyn, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

12514