Wyszukiwarka:
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ-Trzebień
titleName

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ-Trzebień

Loading…

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

działki położonej w obrębie Trzebień przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na tereny zabudowy
mieszkaniowej – projektowane,

wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00014824/3

 

Nr działki Powierzchnia (ha) Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

 

315 0,0918 22.700,00 + 23% VAT  

2.000,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

 1. Teatralna 1a (pok. nr 8)

 Na sprzedaż nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 10 maja 2019 r.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 1 lipca 2019 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnejpok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

 Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/

                                                                               mgr inż. Roman Jaworski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla zbioru ”Obrót mieniem Gminy Bolesławiec – Sprzedaż gruntów” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą
  w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A,
  59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

– art. 30  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,poz.1875 ze zm).

– art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm).

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – wieczyście.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  nierozpatrzenie sprawy. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trzebień

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11593