Wyszukiwarka:
Działka nr 68/23
titleName

Działka nr 68/23

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI ZBICZNO

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
                                   WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

1.Oznaczenie nieruchomości: działka nr 68/23 o pow. 0,1882 ha położona w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno, powiat brodnicki, woj. kujawsko -pomorskie, KW Nr  TO1B/00021110/0

  1. 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy RIVa -0,1882 ha, położona w sąsiedztwie zabudowy wielofunkcyjnej: zabudowy usługowo- mieszkalnej, zagrodowej i obszarów rolnych. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej. Odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Przez nieruchomość przebiega główny kolektor sieci sanitarnej i wodociągowej. Przedmiotowe sieci są położone wzdłuż granicy z działka sąsiednią ozn. nr 68/17, usytuowanie sieci nie ogranicza możliwości zabudowy przedmiotowej działki .Istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej po wcześniejszej przebudowie sieci kanalizacyjnej usytuowanej na przedmiotowej działce. Przebudowa sieci kanalizacyjnej jest możliwa tylko w przypadku sprzedaży działek nr 68/22 i 68/23 oraz wspólnej chęci jej realizacji przez właścicieli działek nr 68/22, 68/23, 68/14 oraz Gminy Zbiczno. Koszt realizacji przebudowy sieci do równego podziału pomiędzy właścicieli działek: 68/22, 68/23, 68/14 oraz Gminy Zbiczno.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Zbiczno nieodpłatnej służebności przesyłu po części działki  numer 68/23  położonej w Zbicznie polegającej  na:

– pozostawieniu ochronnego pasa terenu od przewodu wodociągowego i  przewodu kanalizacyjnego, przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.

-zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej i  sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowy, przebudowy ww. sieci,

– umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci  kanalizacyjnej  właścicielom  działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążoną działką od strony zainstalowania sieci oraz możliwości przedłużenia tych sieci. Dojazd do nieruchomości drogą gminną

  1. Cena wywoławcza: 39.237,00 zł

4.W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność drogowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 335/2 do działki nr 335/1  na rzecz każdorazowych właścicieli  działki 335/1 o pow. 0,0996 ha i służebność drogowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 335/5 na rzecz każdorazowych właścicieli działki 335/3 i 336/1, przedmiotowe obciążenia  nie są wykonywane przez sprzedawaną działkę.

5.Termin i miejsce  przetargu : 1.10.2019r.  godz. 9.30, Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń II piętro

  1. 6. Wysokość wadium: 3.923,70 zł wpłata wadium do dnia 24.09.2019r.

7.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Zbiczno. Szczegółowych  informacji  na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie  pok. Nr 9– Referat  Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12513