Wyszukiwarka:
Działka ozn. geod. nr 44/3
titleName

Działka ozn. geod. nr 44/3

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową.

działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m²,

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XIX/149/20 Rady Miasta Helu z dnia 18 września 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 roku, pozycja 4215), zgodnie z którym sprzedawana nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym 01-U – tereny zabudowy usługowej- usługi komunikacyjne i hotelarskie, w tym funkcja obligatoryjna – stacja paliw.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięta drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 05.12.1988 r., P-I-2120-3/87 przedmiotowy teren wyłączony został z produkcji leśnej. W/w nieruchomość posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Helską, nie posiada uzbrojenia terenu.

Cena wywoławcza : 2.500.000 zł ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

wadium 350.000 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu, w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do punktu obsługi interesanta Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu przetargu, do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna, na parterze budynku ).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777-251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

Hel, dn.05.11.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

17664