Wyszukiwarka:
Działki o numerach 472/17, 472/18, 472/19, 472/20, 472/21, 472/22 Murowana Goślina, poznański, wielkopolskie
titleName

Działki o numerach 472/17, 472/18, 472/19, 472/20, 472/21, 472/22 Murowana Goślina, poznański, wielkopolskie

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

ZNAK SPRAWY:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów i budynków

Cena wywoławcza Wysokość wadium Termin wpłaty wadium Termin przetargu

GN.6840.14.2016

obręb: Murowana Goślina

arkusz: 7

działka nr: 472/17

powierzchnia: 0,0754 ha

KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

100.000,00 zł brutto

10.000,00 zł

do 11 sierpnia (czwartek)

2016 r.

16 sierpnia

 2016 r.

 godz.10.00

GN.6840.21.2016

obręb: Murowana Goślina

arkusz: 7

działka nr: 472/18

powierzchnia: 0,0622 ha

KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

82.000,00 zł brutto

               

8.200,00 zł

do 11 sierpnia (czwartek)

2016 r.

16 sierpnia

 2016 r.

 godz.10.15

GN.6840.25.2016

obręb: Murowana Goślina

arkusz: 7

działka nr: 472/19

powierzchnia: 0,0606 ha

KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

80.000,00 zł brutto

               

8.000,00 zł

do 11 sierpnia (czwartek)

2016 r.

16 sierpnia

 2016 r.

 godz.10.30

GN.6840.19.2016

obręb: Murowana Goślina

arkusz: 7

działka nr: 472/20

powierzchnia: 0,0586 ha

KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

77.000,00 zł brutto

               

7.700,00 zł

do 11 sierpnia (czwartek)

2016 r.

16 sierpnia

 2016 r.

 godz.10.45

GN.6840.22.2016

obręb: Murowana Goślina

arkusz: 7

działka nr: 472/21

powierzchnia: 0,0567 ha

KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

75.000,00 zł brutto

               

7.500,00 zł

do 11 sierpnia (czwartek)

2016 r.

16 sierpnia

 2016 r.

 godz.11.00

GN.6840.16.2016

obręb: Murowana Goślina

arkusz: 7

działka nr: 472/22

powierzchnia: 0,0534 ha

KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

70.000,00 zł brutto

               

7.000,00 zł

do 11 sierpnia (czwartek)

2016 r.

16 sierpnia

 2016 r.

 godz.11.15

Opis nieruchomości:

położenie nieruchomości – miejscowość Murowana Goślina, ul. Cypriana Kamila Norwida (w rejonie ulicy A. Mickiewicza);

właściciel – Gmina Murowana Goślina;

uzbrojenie –  w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;

dojazd – przez działkę 472/23 przeznaczoną pod drogę publiczną klasy dojazdowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerach 472/17, 472/18, 472/19, 472/20, 472/21, 472/22 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XIV/141/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. i oznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2MN.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął 20.06.2016 r.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

Termin i miejsce przetargu:

16 sierpnia 2016 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.

Wysokość WADIUM, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 11sierpnia 2016 r.,

wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,

wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,

pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

PRZETARG

– przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,

– postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,

– przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

– osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

– zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Forma i tryb zbycia:sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin płatności:

Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

LINK DO STRONY:

http://bip.muro wana-goslina.pl/wiadomosci/9177/wiadomosc/330995/przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabud

Rejon ul. Mickiewicza 800 x 600

rejon ul. Mickiewicza mapa 600 x 309

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Lipiec, 2016

Typ:

inny

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

ID Ogłoszenia:

5467