Wyszukiwarka:
Dzierżanowo – Osada / PGR Dzierżanowo
titleName

Dzierżanowo – Osada / PGR Dzierżanowo

Wójt Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2204) – podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.08.2019r.

Lp Położenie

nieruchomości

miejscowość / obręb geodezyjny

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia do wydzierżawienia

w ha

Rodzaj użytków w ha i ich klasy Przeznaczenie , opis i sposób zagospodarowania nieruchomości Cena –

roczny czynsz dzierżawny

1 Dzierżanowo – Osada /

PGR Dzierżanowo

8 1,10 R IIIa – 1,10 ha Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Grunty przeznaczone do wykorzystywania rolniczego. Roczny czynsz dzierżawny ustalony będzie wg stawki

0,10 zł za 1m2

( 1.000,00zł /1 ha) na podstawie Zarządzenia nr 176/46/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23 czerwca 2016r.

Nieruchomości zamierza się wydzierżawić przeznaczeniem na cele rolne, w granicach ewidencyjnych działki.

Wszelkie uwagi , roszczenia dot. dzierżawy należy składać w formie pisemnej do dnia 27.12.2018r

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś na okres 21 dni od dnia 06.12.2018r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………..

Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mała Wieś

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Mała Wieś

ID Ogłoszenia:

10074