Wyszukiwarka:
Dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Kręcku
titleName

Dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Kręcku

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Kręcku, oznaczonej geodezyjnie nr 249/2 o pow. 0,1700 ha,  (w tym łąka zakrzaczona Lz-R kl. IVa).

 

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenach upraw polowych. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00047557/9.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości 20,77 zł

(słownie:  złotych dwadzieścia i siedemdziesiąt siedem groszy),co stanowi 0,31 dt pszenicy.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z doły do 30 czerwca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie  4,00 zł (słownie:  złotych cztery) oraz okazanie dowodu wpłaty.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia  13 grudnia 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku  lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 249/2  w  Kręcku.”

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 13 grudnia 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 19 grudnia 2018r.  Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

 

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2018r. o godzinie 1200

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 12 listopada 2018r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na słupach ogłoszeniowych w mieście i na wioskach, oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów  na zasadach określonych w obowiązującej ustawie  o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami  i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kręcko, Zbąszynek

GPS:

52.21172974621, 15.780311220878

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Listopad, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9877