Wyszukiwarka:
Dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródek działkowy
titleName

Dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródek działkowy

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku mieszkalnego nr 9-11 w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego na oddanie w  dzierżawę na czas nieoznaczony

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej przez gminę nr 1 o pow. 82,84 m2, wchodzącej w skład  kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 915/7 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości    15,00 zł (słownie:  złotych piętnaście )

Termin zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego ustalony jest do 30 czerwca każdego roku, na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 3,00 zł (słownie:  złotych trzy) oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 13 czerwca 2019r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku  lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 1  w  Zbąszynku.”

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 13  czerwca 2019r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do19 czerwca 2019r.  Ogłaszający ma praw z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do 13 czerwca 2019r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 14 czerwca 2019r.

Przetarg odbędzie się  17 czerwca 2019r. o godzinie 1300  w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  05 maja 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11271