Wyszukiwarka:
Dzierżawa na okres do 25 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Izerskiej / ul. Wolności
titleName

Dzierżawa na okres do 25 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 25 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Izerskiej / ul. Wolności

I. 

Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:

a) przedmiot dzierżawy: działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 132/5 obr. 0001 o powierzchni 30 461 m²

b) przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny (uchwała nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.) działka oznaczona jest symbolem Uz.4–tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą.

c) sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi sportu i rekreacji, w tym wyciąg narciarski

d) termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie do 2 lat od dnia zawarcia umowy

II. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 23.799,34 zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 4.763,55 złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

III. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu płatnego w miesiącach od grudnia do marca, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.

IV. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.

V. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 10.000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji.

VII. Pisemne oferty zawierające:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia oferty,

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,

  • oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto płatną w okresie od grudnia do marca (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),

  • oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto płatną w okresie od kwietnia do listopada (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),

  • oferowany sposób zagospodarowania nieruchomości, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej i z koncepcją zagospodarowania nieruchomości,

  • nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,

  • dowód wpłacenia wadium,

  • podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Izerskiej / ul. Wolności. Nie otwierać przed 25 stycznia 2021 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 3 do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 1500

VIII. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

 • oferowany czynsz dzierżawny – 60%

 • sposób zagospodarowania nieruchomości –40%

IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

X. Zawarcie umowy w ciągu do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru

XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 1200 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Izerska,Woności

Umowa (projekt)

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Szklarska Poręba

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Grudzień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

ID Ogłoszenia:

18135