Wyszukiwarka:
Dzierżawa Pomieszczeń wystawy miniatur kolejowych w budynku dworca kolejowego w Rewalu.
titleName

Dzierżawa Pomieszczeń wystawy miniatur kolejowych w budynku dworca kolejowego w Rewalu.

Loading…

Publiczne zaproszenie do składania ofert i negocjacji w przedmiocie oddania w poddzierżawę – zapytanie ofertowe

Dot. Pomieszczeń wystawy miniatur kolejowych w budynku dworca kolejowego w Rewalu.

 

Spółka „Nadmorska Kolej Wąskotorowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzelicy, ul. Leśna 5,  72-351 Pogorzelica, numer KRS 0000483698, NIP 857-191-82-44, REGON 321445452, której jedynym wspólnikiem  jest Gmina Rewal,

działając zgodnie z umową  dzierżawy z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: NI. 6845.1.2017.EK oraz umową dzierżawy z dnia 7 lipca 2014 r. zawartych pomiędzy spółką „Nadmorska Kolej Wąskotorowa” Sp. z o.o. a właścicielem poniższych nieruchomości Gminą Rewal oraz pisemną zgodą wyrażoną przez Wójta Gminy Rewal w piśmie z 24 kwietnia 2019 r.,

publicznie zaprasza do składania pisemnych ofert, a następnie ustnych negocjacji w przedmiocie oddania w podnajem lub w poddzierżawę – zapytanie ofertowe na poddzierżawienie następujących części nieruchomości będących własnością Gminy Rewal, wydzierżawionych Spółce:

L.p. Położenie dworca Powierzchnia

użytkowa dworca

Opis funkcji budynku dworca  

Powierzchnia

użytkowa w m² dworca pod dzierżawę

 

 

Preferowana działalność prowadzona przez poddzierżawcę  

Wywoławcza miesięczna wysokość opłaty z tyt. dzierżawy

w PLN brutto

Wymagane wadium
1 Rewal

 ul. Dworcowa 21

649,88 Kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, poczekalnia, bistro, bar, toalety

Wystawa miniatur kolejowych z zapleczem socjalnym

 

352,5 Działalność wystawiennicza.

Wystawa miniatur kolejowych,

Poddasze, piętro, piwnica

 

 

 

1500,00

 

 

 

2000,00

Budynek dworca kolejowego wąskotorowego wpisany do rejestru zabytków jest po całkowitej rewitalizacji przeprowadzonej w latach 2011-2016.
Pomieszczenia wystawiennicze zostały przystosowane do prowadzenia działalności i obsługi pracowniczej ( wc- łazienki, itp.). Dworzec pełni funkcje wielozadaniowe ( kasa biletowa, punkt informacji, sala konferencyjna, bar/ kawiarnia. W sezonie Nadmorska Kolej Wąskotorowa przewozi ok 140 000 os.

INFORMACJA O WARUNKACH SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH I NEGOCJACJI

1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert wstępnych zamieszcza się na okres nie krótszy niż 20 dni :
a) na stronie BIP spółki NKW Sp. z o.o.,
b) na stronie www Gminy Rewal
c) na portalach ogólnopolskich i prasie
2. Oferent powinien zapoznać się na miejscu ze stanem nieruchomości, na której znajduje się przedmiot poddzierżawy oraz dotyczącą jej dokumentacją w terminie uzgodnionym z pracownikami NKW Sp. z o.o.
3. Oferta wstępna powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby,
b) numer oferenta w CEIDG albo w KRS wraz z załączonym do oferty aktualnym wydrukiem,
c) adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu i dane osoby do kontaktów telefonicznych,
d) oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o warunkach składania ofert wstępnych i negocjacji i projektem umowy poddzierżawy oraz o zaakceptowaniu zawartych w nich warunków dla poddzierżawcy,
e) proponowaną stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego,
f) planowane przeznaczenie (rodzaj prowadzonej działalności) w pomieszczeniu/lokalu będącym przedmiotem poddzierżawy,
g) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, a w przypadku pełnomocnika – również dokument pełnomocnictwa.
h) potwierdzenie wpłaty wadium na konto bankowe Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa nr konto BS Gryfice o/Rewal 54937600012002001360150001
4. W negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie posiadające zadłużenia wobec NKW Sp. z o.o..
5. Oferty wstępne w zamkniętej kopercie z napisem „PODDZIERŻAWA” należy składać w Gryficach ul. Błonie 1 najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 14.00.
6. Procedurę negocjacyjną wyboru poddzierżawcy nieruchomości prowadzi komisja negocjacyjna powołana przez Prezesa NKW Sp. z o.o.
7. Do zadań komisji należy otwarcie wstępnych ofert, analiza ofert, zaproszenie na określony termin oferentów celem przeprowadzenia ustnych negocjacji na temat doprecyzowania ostatecznych warunków oferty proponowanych przez oferentów i ustalenie osoby, która negocjacje wygrała, sporządzenie protokołu z otwarcia ofert i z negocjacji, niezwłoczne przedstawienie protokołów Zarządowi NKW Sp. z o.o.
8. Przedmiot poddzierżawy zostanie oddany w poddzierżawę z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez poddzierżawcę działalności gospodarczej na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
9. Umowa poddzierżawy zostanie zawarta od dnia……. 2019 r. na okres do 31 grudnia 2020 r. z możliwością wydłużenia dzierżawy.
10. Korzystanie z przedmiotu poddzierżawy wiąże się z koniecznością zachowania warunków trwałości projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Podziale 5.1.1. Infrastruktura turystyki.
11. Z tytułu dzierżawy na poddzierżawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości od poddzierżawionej części nieruchomości.
12. Szczegółowe informacje na temat oferowanych do wydzierżawienia lokali pomieszczeń/nieruchomości można uzyskać w godzinach od 8.00 do 15.00 w biurze Spółki w Gryficach ul. Błonie 1, kod: 72-300 tel. 913842235 osoba do kontaktu: Hanna Nowak. Pomieszczenia/lokale przeznaczone pod poddzierżawę można obejrzeć – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00.

13. NKW Sp. z o.o. odrzuci ofertę oferenta, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Wadium wniesione w pieniądzu NKW Sp. z o.o. przechowa na rachunku bankowym. NKW Sp. z o.o. zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy poddzierżawy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie dokonał wymaganego umową poddzierżawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy poddzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
14. NKW Sp. z o.o. zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
15. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, NKW Sp. z o.o. zalicza wadium na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie zobowiązań poddzierżawcy.
16. Złożenie pisemnej oferty i przystąpienie do negocjacji jest równoznaczne z akceptacją przez składającego propozycję oferty zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
17. Negocjacje można przeprowadzić chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o negocjacjach.
18. Kryteriami wyboru poddzierżawcy są: najwyższa stawka czynszu poddzierżawy zaoferowana w trakcie negocjacji, rodzaj działalności planowanej do prowadzenia przez oferenta, brak zobowiązań finansowych wobec NKW Sp. z o.o.. Stawka czynszu ustalona w wyniku negocjacji nie może być niższa niż zaoferowana w pisemnej ofercie wstępnej.
19. Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który podczas negocjacji złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Wydzierżawiający zawrze umowę z innym oferentem, którego oferowana cena będzie kolejną spełniającą warunki zapytania ofertowego.
20. Z przeprowadzonych negocjacji NKW Sp. z o.o. sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu.
21. Wysokość miesięcznego czynszu, którą jest zobowiązany płacić najemca, ustala się w wysokości czynszu ustalonego w wyniku negocjacji uwzględniającą należny podatek VAT w wysokości 23%.
22. NKW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji w każdym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia negocjacji w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków negocjacji przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem negocjacji.

Prezes NKW Sp. z o.o. Janusz Cetera

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.
Ul. Leśna 5
72-344 Pogorzelica
www.kolej.rewal.pl
E-mail kolej@rewal.pl
Tel/fax 91 38 42 23nadm

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dworcowa 21, Rewal

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o.

ID Ogłoszenia:

11579