Wyszukiwarka:
Dzierżawa w trybie bezprzetargowym-Zbąszynek
titleName

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym-Zbąszynek

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości, informację

że przeznacza do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31 października 2021r.,

nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy Zbąszynek,

położone w Chlastawie, oznaczone przez gminę Zbąszynek

nr 1 o pow. 91,20 m2, w tym rola kl. III b

nr 2 o pow. 275 m2, w tym rola kl. III b

nr 3 o pow. 176,40 m2, w tym rola kl. III b

wchodzące w skład kompleksu ogrodów  oznaczonych geodezyjnie nr działki 41/1

 z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek

nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00030832/9.

Roczny czynsz dzierżawny

za ogród nr 1  ustalony został w wysokości 16,42 zł (słownie: złotych szesnaście 42/100).

za ogród nr 2  ustalony został w wysokości 49,50 zł (słownie: złotych czterdzieści dziewięć  50/100).

za ogród nr 3  ustalony został w wysokości 31,75 zł (słownie: złotych trzydzieści jeden 75/100).

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie do 30 czerwca każdego roku

na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek

nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców

czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie

w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS

za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych

na mienie stanowiące zasób gminy

w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chlastawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11350