Wyszukiwarka:
Dzierżawa -Zbąszynek ul.Wojska Polskiego
titleName

Dzierżawa -Zbąszynek ul.Wojska Polskiego

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości, informację

że przeznacza do oddania w dzierżawę do 30 września 2020r., część nieruchomości gruntowej o pow. 21 m2 stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położoną w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 858/9.

Na gruncie znajduje się budynek w zabudowie tymczasowej, drewnianej (przewidziany do rozbiórki po upływie terminu dzierżawy).

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00028133/2.

 

Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 73,50 zł /słownie: złotych siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt groszy/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2016r., poz. 710 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%)

 

Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

 

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu  i propozycji nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

GPS:

-

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10069