Wyszukiwarka:
FUTORY

 

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Futorach
gmina Oleszyce, opisana w poniższej tabeli :

 

 

 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza

(netto)

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1 FUTORY 365/20 0,1191 ha 20 700 zł 2070 210
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00039350/6
Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

(po doliczeniu do kwoty wylicytowanej będzie stanowił ostateczną cenę brutto nieruchomości)

 

 

 

Opis nieruchomości:

 

Działka nr 365/20

Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki nie regularny. Lokalizacja przy drodze powiatowej – dojazd do działki słabo

dogodny. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.

 

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Obciążenie nieruchomości:

 

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu
12 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 13.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona w ………” do kasy Urzędu Miasta i Gminy
w Oleszycach  gotówką lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

– dowód tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu

ich  bez zastrzeżeń.

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Do ceny ustalonej w przetargu doliczony będzie podatek VAT (23%).

 

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

 

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.

 

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I
pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl/

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

    mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

 

Oleszyce, dnia 11.03.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

10792