Wyszukiwarka:
Godętowo

RIR.6840.16.2018.SM

W Ó J T   G M I N Y   Ł Ę C Z Y C E 

o  g  ł  a  s  z  a

 

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 51/17 o pow. 1,6913 ha położonej

w miejscowości Godętowo.

Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KW GD1W/00027259/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa działka objęta jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym MPZP oznaczona jest symbolem 01-P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Działka nie uzbrojona.

Cena wywoławcza działki : 294 000 zł

Wadium                              :   29 000 zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić  

mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Od wylicytowanej ceny naliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Na w/w działkę zostały przeprowadzone w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 1100 I przetarg ,w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 1100 II przetarg oraz w dniu 8 lipca 2019 roku o godz. 11 00 III przetarg oraz 09 września 2019r. o godz. 1100 – IV przetarg, w których nie ustalono nabywcy.

 

 

 

 

Przetarg na w/w działkę odbędzie się dnia  18 listopada 2019 roku – o godz. 1100  w budynku Urzędu Gminy Łęczyce, przy ul. Długiej 49 i prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U.  z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium

w określonym terminie i wysokości ze wskazaniem numeru działki  na konto Urzędu Gminy Łęczyce w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Filia w Łęczycach nr konta: 73 8350 0004 3900 2437 2000 0070 lub w kasie Urzędu Gminy.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw.  lub zostaną wpłacone w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 15 listopada 2019 roku.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadia

w wyznaczonym terminie przedłożą komisji przetargowej  dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży wraz z 23% podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej oraz wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Urząd Gminy Łęczyce – ul. Długa 49, tel. 67-89-214 w. 65.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Godętowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Łęczyce

ID Ogłoszenia:

12881