Wyszukiwarka:
Grabno

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./

WÓJT GMINY USTKA

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Ustka:

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Grabno

SL1S/00036552/4

423

1307

52.300,00

426

1166

46.700,00

1.Obręb Grabno – działka Nr 423 – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo – mieszkaniową „Ustka – Zimowska” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr VI/59/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 6 z dnia 08.01.2001 roku) działka posiada symbol w planie 3 UN: zmiana sposobu użytkowania części terenu z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – turystyczną. Wymagana częściowa niwelacja terenu. Działka położona jest w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki prowadzi droga ewidencyjna, lecz nie jest urządzona. Budowa drogi nie jest przewidziana w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Ustka.

2. Obręb Grabno – działka Nr 426 – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo – mieszkaniową „Ustka – Zimowiska” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr VI/59/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 6 z dnia 08.01.2001 roku). Działka posiada symbol w planie 4 MN: istniejące i projektowane działki zabudowy jednorodzinnej. Proponowany nowy podział terenu z wydzieleniem działki dla zabudowy istniejącej. Działka położona jest w strefie „C” Uzdrowiska Ustka. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce ustanawia się nieodpłatną służebność przesyłu wraz z prawem wejścia na teren nieruchomości obciążonej na czas nieoznaczony, dla każdoczesnego właściciela na rzecz Gminy Ustka w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń kanalizacyjnych. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku konserwacji odpowiedzialność ponosić będzie Gmina Ustka. Kopia mapy zasadniczej, na której naniesiona jest sieć kanalizacyjna stanowi integralną część zarządzenia przeznaczenia działki do zbycia. Możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki prowadzi droga ewidencyjna, lecz nie jest urządzona. Budowa drogi nie jest przewidziana w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Ustka.

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ponosi Nabywca.

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 3 grudnia 2018 roku do 24 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 14 stycznia 2019 roku.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Grabno

GPS:

49.9284866, 20.78033549999998

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

10042