Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej: 13/2(ŁV) o pow. 0.0149 ha, 16(ŁV) o pow. 0.5496 ha, 19/2(ŁV) o pow. 0.2691 ha, 20/1(ŁV) o pow. 0.2403, 23/1(ŁV) o pow. 0.1264 ha, 23/2(ŁV) o pow. 0.1581 ha, 15/4(ŁV) o pow. 0.0390 ha, 26/4(ŁV,dr) o pow. 0.1748 ha, 30/10(ŁV) o pow. 0.1137 ha, 32/8(ŁV) o pow. 0.1045 ha, 3279/2 (Lz, Bi) o pow. 1.0334 ha 15/1(ŁV) o pow. 0.6405 ha, 20/2(ŁV) o pow. 0.1201 ha, 24/1(ŁV) o pow. 0.5725 ha, 24/3(ŁV) o pow. 0.0112 ha, 25/2(ŁV) o pow. 0.0480 ha, 27/2(ŁV) o pow. 0.0996 ha, 26/3(ŁV) o pow. 0.1318 ha o łącznej powierzchni 4.4475 ha. W/w nieruchomości położone są na terenie Oczyszczalni Ścieków Jaworzno-Dąb.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 08 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

15211