Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej na wniosek strony tj.:

  1. Nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 595/18 o pow. 200,00 m2 obręb Bobrek, położona w Bobrku przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Ogrodowej.

  2. Nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 842/275 o pow. 18,00 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/3, 20/4 i 20/6.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 4 listopada 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Listopad, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

17670