Wyszukiwarka:
I przetarg nieograniczony na najem trzech stanowisk oznaczonych numerami 1, 2 i 3 o powierzchni 5 m2
titleName

I przetarg nieograniczony na najem trzech stanowisk oznaczonych numerami 1, 2 i 3 o powierzchni 5 m2

ZN.6845.99.2020.ZP

 

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 413/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, w części przeznaczonej do oddania w najem do dnia 30 kwietnia 2022 roku w trybie przetargowym, ogłasza:

 

I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na najem trzech stanowisk oznaczonych numerami 1, 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowanych na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00042494/0.

Wyżej wymienione stanowiska objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

 

Szczegółowe godziny odbywania się przetargów:

 1. Stanowisko handlowe nr 1 o pow. 5 m2 – 1000
 2. Stanowisko handlowe nr 2 o pow. 5 m2 – 1130
 3. Stanowisko handlowe nr 3 o pow. 5 m2 – 1300

 

I.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Stanowiska oznaczone numerami 1, 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowane są na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/142/2007 Rady Miasta Puławy z dnia 20 listopada 2007 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 roku oraz zmiany ww. planu zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Puławy Nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 r., ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1088 z dnia 2 marca 2012 r., działka nr 1394, przy Al. Królewskiej w Puławach, położona jest w terenach oznaczonych symbolami:

 • „B3.UP” – z przeznaczeniem pod usługi publiczne i centrotwórcze. Teren objęty jest granicami strefy konserwatorskiej. Obowiązuje zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej,
 • „1KDG” – ulica klasy głównej, wojewódzka Nr 801 (ciąg ulic Czartoryskich – Głęboka).

Na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1394 o pow. 0,4807 ha, zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Puławach, który w części wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nr rejestru A/1035, al. Królewska 19. Wskazana działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

 

II.DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu:
 • za stanowisko numer 1 wynosi 440,00 zł netto;
 • za stanowisko numer 2 wynosi 435,00 zł netto;
 • za stanowisko numer 3 wynosi 430,00 zł netto.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.  

 1. W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze stanowiska np. „Wadium na stanowisko nr 1”. Wpłata jednego wadium na dane stanowisko upoważnia do wylicytowania tylko jednego wskazanego w tytule przelewu stanowiska.
 2. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach Królewska 19, w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 10 lipca 2020 roku.

2. W tytule przelewu należy podać numer stanowiska, którego wadium dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

3.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru stanowiska,  winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

 

III DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem stanowisk oznaczonych numerami 1, 2
  i 3, odbędą się w dniu 14 lipca 2020 r. od godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.
 2. Przetargi prowadzi Komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.

 

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2
  do ogłoszenia),
 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),ponadto w przypadku:
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r   1490).
 3. Do przetargu przystąpić może osoba fizyczna lub prawna nie mająca na dzień przeprowadzenia przetargu żadnego zadłużenia wobec Powiatu Puławskiego.
 4. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązującą stawkę VAT w terminie do płatny do 20 dnia każdego miesiąca.  każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.

 1. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego stanowiska oraz najbliższego otoczenia.
 2. Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za używanie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz opłat za wywóz śmieci na podstawie faktur wystawianych przez Wynajmującego. Należności wyliczane będą proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, zgodnie z otrzymanymi przez Wynajmującego fakturami od dostawców.
 3. Wynajmujący zastrzega, że w umowach, które zostaną zawarte z wyłonionymi w postępowaniu przetargowym podmiotami znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, bądź środowiska.

 Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

 

UWAGA:

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 osoby, które będą uczestniczyły w przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Puławy, dnia 1 lipca 2020 r.

 

 

Załącznik nr 2

 do ogłoszenia Zarządu Powiatu Puławskiego

 o I przetargach ustnych nieograniczonych

 na najem stanowisk

Puławy, dnia  ……………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z pełną wersja ogłoszenia
o I przetargach ustnych nieograniczonych na najem trzech stanowisk, oznaczonych numerami 1, 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowanych na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu jest mi znany i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu.

 

 

………………………………………………….

 

 

Załącznik nr 3

 do ogłoszenia Zarządu Powiatu Puławskiego

 o I przetargach ustnych nieograniczonych

 na najem stanowisk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą Królewska 19, 24 -100 Puławy. Można się z nami kontaktować:
  – listownie pod wskazany powyżej adres,
  – mailowo na adres: rodo@pulawy.powiat.pll
  – telefonicznie: 81-886-11-00.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Puławach jest Pani Jolanta Rafałko.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem przetargowym na najem stanowisk , zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach na podstawie art. 6 ust 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b wyżej wymienionego rozporzadzenia.
 4. W celach realizacji czynności o których mowa w pkt 2, potrzebujemy Pani/Pana następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr PESEL,
 • nr dowodu osobistego,
 • inne dane (wynikające z przepisów ustawy).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji akt zgodnie z kategorią archiwalną, niezbędny do zakończenia czynności związanych z realizacją Pani/Pana wniosku, umowy lub do dnia wypełnienia wzajemnych zobowiązań, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:
 • treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana wniosku w sprawie o której mowa w pkt. 3.
 3. Pani/Pana dane nie będą/będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, imię i nazwisko)

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Królewska, Puławy

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Lipiec, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

15944