Wyszukiwarka:
I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miejscowości Oleszyce na okres 20 lat
titleName

I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miejscowości Oleszyce na okres 20 lat

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miejscowości Oleszyce na okres 20 lat

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy :

 

Lp.

Położenie

Działka

Powierzchnia

Użytek

Cena wywoławcza

(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)

Wadium

Minimalne postąpienie

1.

Miasto Oleszyce

885/65 (część)

0,24 ha

Ws – 0,11 ha

Ps V – 0,13 ha

96 zł

rocznie

50 zł

10 zł

 

Nieruchomości będąca przedmiotem dzierżawy położona jest w Oleszycach dojazd od ulicy Zamkowej. Składa się z niezabudowanej działki ewidencyjnej numer 885/65
o pow. 1,9186 ha, z czego przedmiotem dzierżawy będzie powierzchnia 0,24 ha. Część nieruchomości o powierzchni 0,11 ha stanowi zbiornik wodny niestanowiący stawu rybnego oraz roślinność wodna (tatarak). Pozostała część nieruchomości to teren zielony.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu dzierżawy do własnych potrzeb we własnym zakresie i na swój koszt. Nie przewiduję się możliwości zwrotu żadnych poniesionych nakładów.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości:

działka nr 885/68 – KW PR1L/00036423/8

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.

3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
7 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1 – sala ślubów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, Oleszyce” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Oleszyce w PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 1 grudnia 2020 r. (środa) za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.

6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .

7. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.

9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.

Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Oleszyce, dnia 19.11.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

17820