Wyszukiwarka:
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce
titleName

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

PRZETARG 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położone na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

FUTORY

215/3

0,1087 ha

20 210 zł

2030 zł

210 zł

Numer Księgi Wieczystej

PR1L/00034170/5

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

2

NOWA GROBLA

660/17

0,1135 ha

9 440 zł

950 zł

100 zł

Numer Księgi Wieczystej

PR1L/00025814/6

Opis nieruchomości:

Futory – działka nr 215/3

Działka posiada regularny kształt, teren jest płaski i równiny ze średnim obniżeniem i spadkiem w kierunku północno – zachodnim, częściowo teren jest podmokły. Obecnie przy południowej granicy nieruchomości, część powierzchni nieruchomości jest zainwestowana w infrastrukturę techniczną nie będącą przedmiotem wyceny.

Z uwagi na obniżenie terenu względem przyległych nieruchomości, konieczne będzie nawożenie ziemi i niwelowanie terenu względem przyległych nieruchomości, konieczne będzie nawożenie ziemi i niwelowanie terenu, celem zapobieżenia podtapiania terenu.

Nowa Grobla – działka nr 660/17

Od strony północnej graniczy z terenem drogi publicznej, od strony zachodniej z terenem zabudowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi, od południa i wschodu z terenami niezabudowanymi. W bliskiej odległości z kierunku południowego znajduje się teren rzeki. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do litery ,,L”, teren jest równinny, częściowo zdeformowany i pofałdowany ze spadkiem w kierunku północno – zachodnim.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 215/3 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Teren obejmujący działkę nr 660/17 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania

przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
15 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów. – według kolejności podanej w tabeli.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona w ………”
na rachunek bankowy Gminy Oleszyce w BS Lubaczów O/Oleszyce Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w terminie do 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

– dowód tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu

ich bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę
przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.oleszyce.pl/, oraz http://infopublikator.pl/ogloszenie/

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.

FUTORY_215_3

Nowa Grobla_660_17

Oleszyce, dnia 12.05.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

15047