Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
titleName

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Znak: AGK.6840.2.2020

B U R M I S T R Z    C H E Ł M K A     O G Ł A S Z A:

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 1158/66 o pow. 0.1009 ha za cenę wywoławczą 46.500,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064360/1.

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowa nieruchomość

położona jest w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy ul. Zacisznej.

W/w Księga Wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XVII/273/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku): MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

Opis działki: Działka nr 1158/66 o pow. 0.1009 ha obręb Gorzów, w Gorzowie, ul. Zaciszna usytuowana jest w ten sposób, że północna granica działki przylega bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Zacisznej. Od strony wschodniej i południowej nieruchomości przylega do podobnych działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sąsiedztwo od strony zachodniej stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa usytuowana wzdłuż ulicy Nowowiejskiej i ulicy Leśnej. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu i zwężający się w kierunku południowym. Teren nieznacznie pofałdowany, porośnięty w znacznej części krzewami i drzewami, głównie samosiejkami, co znacznie utrudnia zagospodarowane nieruchomości. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki przebiega sieć wodociągową o średnicy 110 mm. Dojazd do nieruchomości od ul. Krakowskiej poprzez ul. Nowowiejską drogami o nawierzchniach utwardzonych. Ostatni odcinek drogą gminną ul. Zaciszną o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej w ulicy Granicznej i Zacisznej.

Teren częściowo podmokły, przy obfitych opadach deszczu lub roztopach śniegu mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Odwodnienie działki nabywca wykona na własny koszt i we własnym zakresie.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wznowienie punktów granicznych zbywanych działek, przyszły nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Do dnia 7 kwietnia 2020 roku osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), mogły składać wnioski o jej nabycie.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz możliwością zagospodarowania.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

Uczestnicy przetargu winni:

a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium – numer nieruchomości”.

b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-u, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.

d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć oświadczenie o:

  • zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  • zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanego w skrócie RODO.

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie 4.700,00 złotych, należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem ”wadium – nr nieruchomości”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 11.30

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 18 maja 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

15210