Wyszukiwarka:
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem 21 stanowisk handlowych położonych przy ul. Cmentarnej (po północnej stronie ulicy) w czasie od 30 października do 3 listopada 2020 r.
titleName

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem 21 stanowisk handlowych położonych przy ul. Cmentarnej (po północnej stronie ulicy) w czasie od 30 października do 3 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

zawiadamia, że w dniu 12 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Sali Konferencyjnej odbędzie się

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem 21 stanowisk handlowych położonych przy ul. Cmentarnej (po północnej stronie ulicy) w czasie od 30 października do 3 listopada 2020 r.

Lp.

Położenie

Księga wieczysta

Nr ewid. działki/obręb

Powierzchnia działki w ha

Ilość

stanowisk

Wywoławcza wysokość czynszu za najem gruntu

(1 stanowisko) w zł netto

Podatek VAT od czynszu

Termin płatności czynszu

Plan zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Cmentarna

LD1P/00032095/2

284
K-12

0,4385

21

250

23%

do 26 października 2020 r.

komunikacja

Warunki przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest ustalenie wysokości czynszu za najem gruntu tytułem najmu miejsc handlowych zlokalizowanych na ww. działce. Wywoławczą wysokość czynszu za najem 1 stanowiska handlowego (3 mb) za okres najmu (5 dni) ustalono w wysokości 250 zł plus podatek VAT 23%.

2. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu za najem płatna będzie w terminie do dnia 26 października 2020 r.

3. Osoby, przystępujące do przetargu, obowiązane są w dniu przeprowadzenia przetargu okazać komisji przetargowej:

  • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),

  • w przypadku, gdy osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje inna osoba

warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

  • w przypadku najmu nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4. Minimalna wartość postąpienia 10 zł.

5. Dowód wpłaty czynszu najmu oraz zawarta z wyłonionym w przetargu najemcą umowa najmu stanowić będzie podstawę uprawniającą
do prowadzenia handlu przy ulicy Cmentarnej. Sprzedawca obowiązany będzie w okresie od 30 października do 3 listopada 2020 r. okazać
ww. dokumenty na żądanie patrolu Straży Miejskiej lub pracowników Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

6. Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pok. 18, 20 tel. 42 211 11 73 wew. 133, 131.

7. Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Konstantynów Łódzki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ID Ogłoszenia:

16876