Wyszukiwarka:
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem boksu garażowego, oznaczonego numerem 12
titleName

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem boksu garażowego, oznaczonego numerem 12

Puławy, dnia 16 listopada 2020 r.

ZN.6845.118.2020.ZP

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 488/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, w części przeznaczonej do oddania w najem do 5 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem boksu garażowego, oznaczonego numerem 12 o powierzchni 16,38 m2, zlokalizowanego w budynku stanowiącym kompleks siedmiu boksów garażowych, usytuowany na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00090407/5.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Boks garażowy, oznaczony numerem 12 o powierzchni 16,38 m2, zlokalizowany w budynku stanowiącym kompleks siedmiu boksów garażowych, usytuowany na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/9 o pow. 0,1759 ha, położonej na terenie gminy Kurów, obręb Klementowice, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.

Na podstawie zaświadczenia Wójta Gminy Kurów znak GK.6727.187.2020 z dnia 12 października 2020 roku, działka o numerze ewidencyjnym 412/9 usytuowana na gruntach miejscowości Klementowice , zgodnie z uchwałą nr XXVI/271/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów – etap II (Dz. U. z 2018 r., poz. 3154), położona jest w terenie zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczanym w planie symbolem 95 U, MN oraz w granicach Wąwolnickiego Parku Agroekologicznego.

Rada Gminy Kurów nie podejmowała uchwały na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).

 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
  I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za boks garażowy oznaczony numerem 12 wynosi 43,00 zł netto;

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca
w dacie zawarcia umowy.

 1. W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze stanowiska np. „Wadium na boks garażowy nr 12 w Klementowicach”.

 2. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach al. Królewska 19,
  w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr
  88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 7 grudnia 2020 roku.

W tytule przelewu należy podać numer boksu garażowego, którego wadium dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru boksu garażowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

 1. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem boksu garażowego, oznaczonego numerem 12, odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 12.00
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.

 2. Przetarg poprowadzi Komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargu.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2
  do ogłoszenia),

 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;

 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.

 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

 1. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490).

 3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązującą stawkę VAT w terminie do płatny do 20 dnia każdego miesiąca. każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.

 1. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego boksu garażowego oraz najbliższego otoczenia.

 2. Wynajmujący zastrzega, że w umowie, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

UWAGA:

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 osoby, które będą uczestniczyły w przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zał. nr 3 do ogłoszenia – boks garażowy nr 12 Klementowice

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – zał. nr 2 do ogłoszenia – boks garażowy nr 12 Klementowice

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

16 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

17773