Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej część działek ewidencyjnych nr: 13/38 i 33/7, położonej w obrębie nr 4 m. Nidzica przy ulicy Ogrodowej
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej część działek ewidencyjnych nr: 13/38 i 33/7, położonej w obrębie nr 4 m. Nidzica przy ulicy Ogrodowej

Nidzica, 02 września 2020 r.

GMKR.6845.252.2020

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej część działek ewidencyjnych nr: 13/38 i 33/7, położonej w obrębie nr 4 m. Nidzica przy ulicy Ogrodowej, KW OL1N/00015653/2.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki niewydzielona geodezyjnie). Opis użytku: działka nr 13/38, Bp – 50 m2, działka nr 33/7, ŁIII – 142 m2. Powierzchnia dzierżawy: 192 m2.

Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości: pod uprawę roślin jednorocznych (ogródek przydomowy).

Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 109,44 zł (słownie: sto dziewięć złotych 44/100).

Wadium w wysokości: 11,00(słownie: jedenaście złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Czynsz dzierżawny nie podlega aktualizacji w całym okresie obowiązywania umowy. Kwota czynszu będzie każdorazowo powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana będzie uiszczać podatki związane z posiadanym przedmiotem dzierżawy.

Przetarg odbędzie się dnia 07 października 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli:

  1. w terminie do 02 października 2020 r. wpłacą w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 11,00 (słownie: jedenaście złotych 00/100).Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 02 października 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony;

  2. nie posiadają zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych.

Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej:

– dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej,

– w razie potrzeby – pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie
w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu nie posiada zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-
prawnych i podatkowych.

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako Dzierżawca zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl/ w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 17 lub telefonicznie 89 625 07 45 do dnia 02 października 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

16839