Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy obejściu drogowym miasta
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy obejściu drogowym miasta

O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy obejściu drogowym miasta (w strefie peryferyjnej), otoczenie których stanowią niezabudowane tereny przemysłowe, a w nieco dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zapisanych w księdze wieczystej Nr EL1D/00040527/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 m. Lidzbark jako działki nr :

1) działka nr 77/4 o pow. 1,6602 ha (R IVa i R IVb) cena wywoławcza- 477.000,00 zł wadium – 47.700,00 zł

2) działka nr 308/2 o pow. 3,2981 ha (R IVb i R V) cena wywoławcza- 913.000,00 zł wadium – 91.300,00 zł

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (według stawki obowiązującej w dniu przetargu)

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowe nieruchomości są położone na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie oznaczonym symbolami: 2UP- jako teren usług publicznych i zabudowa uzupełniająca pod usługi nieuciążliwe, 1KDL i 2KDD – jako tereny dróg publicznych (działka 77/4)
oraz 6UP- jako tereny usług publicznych, 1KS – jako tereny parkingów i 1ZP – jako tereny zieleni urządzonej (działka 308/2). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne stanowiące działki nr 74/3; 78/3 i 310. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.Dz.U.2021.485). Na przedmiotowych nieruchomościach nie stwierdza się istnienia śródlądowych wód stojących, o których mowa w art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.Dz.U.2021.624).

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. godz. 10:00 – działka 77/4 i godz. 11:00 – działka 308/2,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium najpóźniej do dnia 2 grudnia 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr
07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,

  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Burmistrz Lidzbarka

/-/ Maciej Sitarek

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lidzbark

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

ID Ogłoszenia:

21579