Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokali użytkowych położonych w Sokołowsku przy ulicy Głównej 50
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokali użytkowych położonych w Sokołowsku przy ulicy Głównej 50

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokali użytkowych położonych w Sokołowsku przy ulicy Głównej 50

Informacje o nieruchomości

Lokal -warsztat

Samodzielny lokal użytkowy, położony na parterze budynku przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku. Budynek mieszkalno-użytkowy o zróżnicowanej ilości kondygnacji (dwie, trzy poddasze o funkcji strychowej). Część użytkowa budynku jednokondygnacyjna z poddaszem gospodarczym, niepodpiwniczona. W części użytkowej budynku zlokalizowany jest lokal składający się warsztatu o powierzchni 68,60 m2, biura i powierzchni 13,00 m2 i WC o powierzchni 4,90 m2 tj. o łącznej powierzchni użytkowej 86,50 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną o wysokim stopniu zużycia. Stolarka okienna stalowa do wymiany. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane do wymiany, posadzka cementowa o wysokim stopniu zużycia technicznego, Wyprawy wewnętrzne tynki cementowo-wapienne malowanie emulsyjne, malatura brudna, ślady zawilgoceń. W pomieszczeniach biura i WC płyty gipsowo-kartonowe. Lokal wymaga wykonania remontu kapitalnego w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych.

Dla opisanego wyżej lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 970/10000.

Lokal -magazyn (stanowiący całość gospodarczą z lokalem oznaczonym jako warsztat)

Samodzielny lokal użytkowy, położony na parterze budynku o charakterze mieszkalnym przy ul. Głównej 50 w Sokołowsku. Budynek mieszkalno-użytkowy o zróżnicowanej ilości kondygnacji (dwie, trzy poddasze o funkcji strychowej). Część użytkowa budynku jednokondygnacyjna z poddaszem gospodarczym, niepodpiwniczona. W części użytkowej budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu oznaczonego jako warsztat, zlokalizowany jest lokal składający się jednego pomieszczenia (magazynu) o powierzchni użytkowej 25,60 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. WC do wspólnego użytkowania usytuowane jest na parterze klatki schodowej w części mieszkalnej budynku.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną o wysokim stopniu zużycia. Stolarka okienna stalowa do wymiany. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane do wymiany, posadzka cementowa o wysokim stopniu zużycia technicznego, Wyprawy wewnętrzne tynki cementowo-wapienne malowanie emulsyjne. Lokal wymaga wykonania remontu kapitalnego w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych.

Dla opisanego wyżej lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 287/10000.

Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 72/3 o pow. 1475 m², ul. Główna 50, obręb Sokołowsko;

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00079716/5

Budynek z przełomu XiX i XX wieku, figuruje w wykazie zabytków.

Budynek składa się z 9 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem 11MW, KD, 13 ZP, KZ – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, KD-tereny dróg i ulic dojazdowych, 13ZP-zieleń parkowa, KZ-system dróg i ulic zbiorczych.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza 185.000 zł

 • Wadium w wysokości 19.000 zł

 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 16.12.2020 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 10.12.2020 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;

 • dowodu tożsamości;

 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 050.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieroszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Mieroszowie

ID Ogłoszenia:

17568