Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 2
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 2

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 2

Informacje o nieruchomości

Samodzielny lokal użytkowy, położony na parterze budynku przy ul. Słonecznej 2 w Sokołowsku składający się z czytelni, wypożyczalni, zaplecza i WC o łącznej powierzchni użytkowej 51,80 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie dwoma piecami elektrycznymi. Stolarka okienna z PCV w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane i płytowe, podłogi- w czytelni, na zapleczu i WC płytki ceramiczne, w wypożyczalni deski. Wyprawy wewnętrzne tynki cementowo-wapienne malowanie emulsyjne, na zapleczu ściany częściowo malowane olejno, w WC częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi.

Dla opisanego wyżej lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 1857/10000.

Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 76/3 o pow. 439 m², ul. Słoneczna 2, obręb Sokołowsko;

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00024421/0

Budynek figuruje w wykazie zabytków.

Budynek składa się z 3 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem 84U/MW-jako przeznaczenie podstawowe ustala się usługi nieuciążliwe. Jako funkcję dopuszczalna ustala się funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje o przetargu

 • Cena wywoławcza 126.000 zł

 • Wadium w wysokości 13.000 zł

 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 23.12.2020 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 17.12.2020 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;

 • dowodu tożsamości;

 • właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości, pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 30 30 050.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieroszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Mieroszowie

ID Ogłoszenia:

17715