Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzająca

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

Burmistrz Miasta Wałcz 

zapraszają  do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

Lp Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia  (ha) Cena wywoławcza netto (zł)  

Wadium (zł)

Postąpienie minimalne

(zł)

1. Działka nr 5659/15

5659/16

5659/17

5659/18

 

07201 ha

0.7151 ha

0.7200 ha

0.7150 ha

Łączna pow. 2.8702 ha

 

 

1.182.000,00 zł

 

 

118.200,00 zł

 

 

11.820,00 zł

 

(nie  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Nieruchomość gruntowa składająca się z w/w działek, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej.  Klasyfikacja gruntu:  5659/15, 5659/16, 5659/17 – RVI , 5659/18 RV i RVI. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie realizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci.

Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Kołobrzeska. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci.

Teren nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z zapisami planu teren objęty planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 – „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125.

Zgodnie z planem nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z planem:

  1. dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b) budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej;

2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy:
 maksymalny – 1,40,
 minimalny – 0,001,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%;

3) ustala się zasady kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość:
 obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo –administracyjnych i socjalnych – nie więcej niż 16,0 m,
 budynków garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 6,0 m,
c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
d) geometria głównych połaci dachowych – dowolna.

Dodatkowe informacje:
 Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74.
 zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r.o specjalnych strefach ekonomicznych – Zarządcy Strefy służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy ekonomicznej.
 dla nieruchomości brak jest badań geologicznych gruntu – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela),
 na terenie nieruchomości nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów,
 z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205, tel. 67258 44 71 w. 44,
 nieruchomość jest zadrzewiona. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona ich wycinki na własny koszt,
 nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice,

Przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 

w sali Nr 11  o godzinie  11:30.

 

  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 118.200,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 10 sierpnia 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  • Postąpienie nie może być niższe niż 11.820,00 zł. (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

 Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Warunki udziału w przetargu:

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż dzierżawa, najem nieruchomości, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

Zapraszamy do udziału w przetargu

mapa – 4 działki razem SSSE

zdjęcia z lotu ptaka

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kołobrzeska, Wałcz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Wałcz

ID Ogłoszenia:

15270