Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mieroszów 2
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mieroszów 2

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mieroszów 2:

Działka 426/5 o powierzchni 0,2444 ha

Działka gruntu niezabudowana, bez uzbrojenia, porośnięta trawami, chwastami.

Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do trapezu z zachowaną proporcją długości boków, teren o lekkim spadku, wypłaszczony.

Nieruchomość gruntowa położona jest przy wydzielonej geodezyjnie, ale jeszcze nie wykonanej ulicy osiedlowej (działka 426/30 ulica Włodzimierza Szomańskiego).

Nieruchomość położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 35. Użytek gruntowy: Bp.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU-przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076560/5.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

 • Cena wywoławcza 82.500 zł w tym podatek VAT 23% w kwocie 15.426,83

 • Wadium w wysokości 8.500 zł

Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 10.02.2021 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 04.02.2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium;

 • dowodu tożsamości;

 • właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w :

Referacie Nieruchomości, pok. 15, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów,

tel. 74 30-30-050

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieroszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Mieroszowie

ID Ogłoszenia:

18219