Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Trąbkach Wielkich stanowiących własność Gminy Trąbki Wielkie
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Trąbkach Wielkich stanowiących własność Gminy Trąbki Wielkie

            Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Trąbkach Wielkich stanowiących własność Gminy Trąbki Wielkie

 

Kompleks 88 działek od numeru : 81/8 do 81/22, 81/24 do 81/54, 81/61 do 81/62 i 81/65 do 81/104 o łącznej powierzchni 13.0579 ha w tym:

– 73 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną w tym zabudowę szeregową o powierzchni  11.0407 ha

– 15 działek przeznaczonych pod drogi wewnętrzne  o powierzchni 2.0172 ha

Działki są niezabudowane o pow. od 1350 m2 d  od 1922 m2, uzbrojone w złącza kablowe energetyczne,  częściowo uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną, gaz w odległości 200 m. Dojazd z drogi  wojewódzkiej Nr 222 ul. Gdańskiej  poprzez ul. Leśną lub Sportową.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem:

3.1.5.M –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej w tym zabudowy szeregowej – powierzchnia 11,0407 ha 

– 09.KDW, 10.KDW, 11.KDW, 12.KDW 13.KDW, 14.KDW, 15.KDW- tereny dróg wewnętrznych – 2,0172 ha. Działki położone są  pod lasem w Trąbkach Wielkich obrębie  17,  pomiędzy ul. Leśna i Sportową.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i obciążeń. Księgę Wieczystą GD1G/00080623/0 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 81/10, 81/17, 81/18 i 81/22 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 81/23, 81/56, 81/55 i 81/60. Na działkach nie były prowadzone badania geologiczne.

Cena wywoławcza netto 6.818.749,00 zł.

Wysokość wadium 681.874,90 zł

 

Zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2019 r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem najpóźniej do dnia  16 lipca 2019 r. na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015. W tytule wpłaty wadium należy wpisać położenie i numer i działek. Przez datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 920 a  firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.  Wpłacone wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z położeniem i uzbrojeniem działek oraz z regulaminem i warunkami przetargu i ich akceptacją. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi  nabywca.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. 5 lub tel, 512 005 152 w godz. 830 do 1500

 

 

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

11762