Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Świdnicy przy ul. Jana Kochanowskiego
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Świdnicy przy ul. Jana Kochanowskiego

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Świdnicy przy ul. Jana Kochanowskiego, Obręb nr 0005 Zachód AM-13,

działka nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha.

 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SW1S/00075145/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

      Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Jana Kochanowskiego, u zbiegu ulic Wałbrzyskiej i ulicy Polna Droga, obok ronda. Działka jest nieuzbrojona ( istnieje możliwość podłączenia do sieci linii kanalizacyjnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej z sąsiednich działek).

 Działka nr 2158 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  „ulicy Leśnej”, zatwierdzonego Uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest
w obszarze oznaczonym: 21.U – przeznaczenie terenu: stacja paliw, w części -2KD-Z ( droga powiatowa) – droga publiczna klasy „zbiorczej”, w części: 20.U- teren zabudowy usługowej
z wyłączeniem stacji paliw-dopuszcza się składy i magazyny

Przeważająca część przedmiotowej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2158 usytuowaną jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 21.U – stacja paliw.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza wynosi 1.004.500,00 zł

Wadium wynosi 150.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium musi wpłynąć do dnia 24.10.2019 r na konto Powiatu Świdnickiego.  nr 77 1560 0013 2400 1240 2786 0005, a dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Obowiązuje postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej.

 Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy o godz. 10.00 w pok. nr 308 III piętro.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenie kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają:

      – Joanna Pawlak-Bukszyńska i Mateusz Dudzik – Wydział Gospodarki nieruchomościami, tel. 74 85-00-413.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. J. Kochanowskiego nr 0005 Zachód AM-13, działka nr 2158 o powierzchni 0,6770 ha, nr WI.6840.2.2019prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.). 
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kochanowskiego, Świdnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ID Ogłoszenia:

12491