Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Świdnicy przy ul. Leśnej
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Świdnicy przy ul. Leśnej

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb nr 0005 Zachód AM-13,  działka nr 1835/7 o powierzchni 1,1135 ha.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SW1S/00080842/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

       Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy wyjeździe ze Świdnicy w kierunku Witoszowa, w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala „Latawiec”. W niewielkiej odległości od niniejszej nieruchomości znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren rekreacyjny – Zalew Witoszówka.

     Na działce usytuowany jest jednokondygnacyjny budynek, w obecnym stanie nie jest użytkowany. Jego powierzchnia zabudowy wynosi 580,00 m². Budynek jest o dużym stopniu zużycia technicznego – przeznaczony do rozbiórki. Na działce usytuowana jest również część budynku (pow. ok. 50 m²) położonego w większej części na działkach sąsiadujących.

      Nieruchomość jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną. Brak na działce sieci gazowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 2156.

 Działka nr 1835/7     zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  ul. Leśnej, zatwierdzonego Uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r., przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 26.M/U, na którym dopuszcza się realizację obu lub tylko jednego przeznaczenia, dopuszcza się wyłącznie usługi użyteczności publicznej np. usługi administracji publicznej, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki socjalnej itp., zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunikacji np. warsztatów samochodowych, baz transportowych itp. Rozszerzenie zapisu wg MPZP: 26.M/U:

a) realizacja funkcji mieszkaniowej wymaga wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony dróg 1÷3.KD-Z,

b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną jako szeregową,

c) wysokość zabudowy: do 14 m, II÷IV kondygnacje nadziemne,

d) szerokość elewacji frontowej budynku lub szeregu zabudowy 50÷80 m,

e) geometria dachu: dach stromy, symetryczny, minimum czterospadowy albo dach mansardowy, przyjmując w obrębie jednej nieruchomości tę samą geometrię dachu,

f) nachylenie głównych połaci dachowych: 33º z tolerancją 10%,

g) układ zabudowy: minimum 70% zabudowy (wskaźnikiem jest powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych) winno być usytuowane równolegle do nieprzekraczalnych linii zabudowy poprowadzonych wzdłuż drogi 4.KD-D,

h) zakazuje się wolnostojących obiektów garażowych i gospodarczych,

i) elewacje w kolorach pastelowych z wyłączeniem kolorów: niebieskiego, czerwieni, fioletu,pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi przepisami działu I.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza netto wynosi 747 100,00 zł

Wadium wynosi 100.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium musi wpłynąć do dnia 23.10.2019 r na konto Powiatu Świdnickiego. nr 77 1560 0013 2400 1240 2786 0005, a dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Obowiązuje postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy o godz. 10.00 w pok. nr 308 III piętro.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenie kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają:

      – Joanna Pawlak-Bukszyńska i Mateusz Dudzik – Wydział Gospodarki nieruchomościami, tel. 74 85-00-413.

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej Obręb nr 0005 Zachód AM-13, działka nr 1835/7 o powierzchni 1,1135 ha, nr WI.6840.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.). 
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Leśna, Świdnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ID Ogłoszenia:

12492