Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej nr Kw BI1B/00054611/7, położonej w obrębie gruntów Mieleszki, gmina Gródek, oznaczonej nr geod. 380/2 o pow. 0,1296 ha.

            Działka położona na zapleczu zwartej zabudowy wsi. W bezpośrednim sąsiedztwie oprócz zabudowy siedliskowej znajdują się tereny wolne, niezabudowane. Działka posiada kształt prostokąta dość dogodny do zagospodarowania. Obszar działki płaski, porośnięty trawą i w niewielkim stopniu zakrzaczony. Dojazd do działki drogą gruntową zagumienną. Dostępne media: brak doprowadzonych przyłączy, w obszarze zabudowy tj. od ulicy wiejskiej dostępna jest sieć elektryczna i wodociągowa.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej wsi Mieleszki”. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a    w y w o ł a w c z a    netto 15 000,00 zł      wadium  1 500,00 zł

(zwolnienie z podatku VAT, klasyfikacja użytku R IVa – tereny rolne)

Przetarg odbędzie się dnia 23 tycznia 2019 r. o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy Gródek w pokoju nr 4 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 18 stycznia 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,

– zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,

-zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,

-przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

– oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

– oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

– aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie. Zwolnienie z podatku VAT.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

            Bliższe informacje: tel. 85 873 99 44. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieleszki, Gródek

GPS:

53.0599946, 23.693912899999987

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Gródek

ID Ogłoszenia:

10020