Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

Nidzica, 17 listopada 2020 r.

GMKR.6840.36.2019

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,
KW OL1N/00014308/2, oznaczonej jako działka numer:

263/72 o pow. 0,1097 ha, opis użytku: Bp. Działka niezabudowana, położona przy ul. Radosnej,
w północnej strefie miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca oraz projektowana. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ulicę Radosną. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku ok. 30 m drogą gruntową utwardzoną. Kształt działki regularny. Nieruchomość położona na terenie wyposażonym w sieć wodociągową
i kanalizacyjną (w ulicy Radosnej).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem C-112 MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl
w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A z siedzibą
w Gdańsku Oddział w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 263/40, 263/39, 263/38, 263/42, 263/43, 263/44, 263/45, 263/46, 263/54, 263/55 i 263/56, położonej
w obrębie nr 4 miasta Nidzica, gminie Nidzica, powiat nidzicki, województwie warmińsko-mazurskim polegająca na udostępnieniu powyższych działek nr 263/40, 263/39, 263/38, 263/42, 263/43, 263/44, 263/45, 263/46, 263/54, 263/55 i 263/56 w celu wybudowania na nich urządzeń, tj. linii kablowej n.n.
0,4 kV o powierzchni 639,0000 m
2 i złącza kablowo-pomiarowego n.n. 0,4 kV sztuk 7 o powierzchni 1,0625 m2, prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienione działki, udostępnieniu powyższych działek w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 832,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 13 432,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 00/100).

Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 07 stycznia 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 07 stycznia 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 625 07 44 do dnia 07 stycznia 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

17798