Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka

Nidzica, 04 października 2021 r.

GMKR.6840.26.2017

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica,

oznaczonych jako działki numer:

 1. 449/1 o pow. 0,1515 ha, opis użytku: RV 0,0091 ha, RVI 0,1424 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 250/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

 2. 449/2 o pow. 0,1507 ha, opis użytku: RV 0,0058 ha, RVI 0,1449 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 249/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

 3. 449/4 o pow. 0,1525 ha, opis użytku: RV 0,1084 ha, RVI 0,0441 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 251/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

 4. 449/5 o pow. 0,1516 ha, opis użytku: RV 0,1490 ha, RVI 0,0026 ha, KW OL1N/00021796/1 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 250/1000 części w działce nr 449/3 o pow. 0,0335 ha, opis użytku: RV 0,0329 ha, RVI 0,0006 ha, KW OL1N/00026086/6.

Nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działki położone w strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 250-300 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 50 m drogą gruntową. Działki posiadają dostęp do powiatowej drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną gminną (dz. nr 452) oraz poprzez wydzieloną geodezyjnie dz. nr 449/3, obsługującą ww. nieruchomości w zakresie dojść i dojazdów. Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomości porośnięte drzewostanem. Wzdłuż zachodniej granicy działki nr: 449/1 i 449/2 przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia wraz ze słupem. Działki nr: 449/4 i 449/5 nie są uzbrojone w elementy infrastruktury technicznej. Sieć elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna w drodze wewnętrznej, oznaczonej numerem działki 452. Zaopatrzenie w:

 • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;

 • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

 • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica działki położone są na terenie oznaczonym symbolem I/MN.10
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową, w tym północno-wschodnia część działek nr: 449/1 i 449/5 stanowi teren wydzielenia wewnętrznego – 10/2.1, na którym obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów oraz zakaz zabudowy.

Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomościach nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 449/3 wynosi:

 1. działka nr 449/1 – 122 661,75 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 75/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 22 936,75 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 75/100);

 2. działka nr 449/2 – 141 086,54 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 54/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 382,04 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 04/100);

 3. działka nr 449/4 – 149 746,97 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 97/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 001,47 zł (dwadzieścia osiem tysięcy jeden złoty 47/100);

 4. działka nr 449/5 – 128 811,75 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych 75/100),
  w tym podatek VAT 23% w kwocie 24 086,75 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 75/100).

Wadium w wysokości: 19 000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) dla działek nr: 449/1 i 449/5 oraz 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) dla działek nr: 449/2 i 449/4, osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 10 listopada 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 10 listopada 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 10 listopada 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21602