Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka

Nidzica, 07 stycznia 2021 r.

GMKR.6840.20.2020

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica,
KW OL1N/00008106/1, oznaczonych jako:

 1. działka nr 489/1 o pow. 0,0782 ha, opis użytku: RV. Nieruchomość niezabudowana, położona
  w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 200 m). Dojazd drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 600 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem: 15/10.3.KDW.X (dz. nr: 346 i 160/1) i 15/10.5.KDW.X (dz. nr 471 i 495). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania.

 2. działka nr 489/2 o pow. 0,1072 ha, opis użytku: RV. Nieruchomość niezabudowana, położona
  w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 150 m). Dojazd drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 600 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem: 15/10.3.KDW.X (dz. nr: 346 i 160/1) i 15/10.5.KDW.X (dz. nr 471 i 495). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania.

 3. działka nr 493 o pow. 0,2569 ha, opis użytku: RV. Nieruchomość niezabudowana, położona
  w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 150 m). Dojazd drogą
  o nawierzchni asfaltowej (na odcinku ok. 600 m drogą gruntową). Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolami: 15/10.3.KDW.X (dz. nr: 346 i 160/1) i 15/10.5.KDW.X (dz. nr 471 i 495). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania.

 4. działka nr 494 o pow. 0,1186 ha, opis użytku: RV. Nieruchomość niezabudowana, położona
  w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 150 m). Dojazd drogą
  o nawierzchni asfaltowej (na odcinku ok. 600 m drogą gruntową). Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolami: 15/10.3.KDW.X (dz. nr: 346 i 160/1) i 15/10.5.KDW.X (dz. nr 471 i 495). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania.

Nieruchomości nie są uzbrojone w elementy infrastruktury technicznej, położone w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w:

 • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;

 • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

 • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica działki położone są na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych, z czego: północna część działek oznaczonych numerami 489/1, 489/2 i 494 stanowi teren wydzielenia wewnętrznego – 15/2.1 gdzie obowiązuje zakaz zabudowy oraz lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów, natomiast południowa część działki nr 493 stanowi teren wydzielenia wewnętrznego – 15/3.1 gdzie obowiązuje zakaz zabudowy oraz zagospodarowanie jako powierzchni biologicznie czynnej, roślinnością zapewniającą stabilizację stoków.

Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl
w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomościach nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 1. działka nr 489/1 – 77 490,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 14 490,00 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

 2. działka nr 489/2 – 105 780,00 zł (sto pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 780,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100);

 3. działka nr 493 – 140 220,00 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 220,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100);

 4. działka nr 494 – 116 850,00 zł (sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 850,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium w wysokości: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 489/1,
16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100) dla działek nr: 489/2 i 494 osobno dla każdej działki,
ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru oraz
21 000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 493.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 18 lutego 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 18 lutego 2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 625 07 44 do dnia 18 lutego 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

18263