Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Zielonogórski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art.38 ust.1vi 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst Dz.U.z 2020 r poz.1990 ze zm.)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Lp.

 

Położenie

 

Numer

Działki

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Cena wywoławcza

 

 

 

Wadium  10% ceny

wywoławczej

 

 

1.

 

 

 

Smolno Wielkie

gmina

Kargowa

 

 

 

 

 

376/2

 

 

0,0769 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w centrum obszaru zabudowanego wsi Smolno Wielkie. Stanowi plac na zapleczu siedliska gospodarczego sąsiedniej działki, w części porośnięta samosiewem traw i chwastów oraz młodych drzew akacji. Na granicy z drogą gminną oznaczoną działką nr 405 pozostała część dawnego ogrodzenia drewnianego, natomiast na granicy z pozostałymi sąsiednimi działkami znajdują się ogrodzenia trwałe różnej konstrukcji. Sieci takie jak energia elektryczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna jest poprowadzona w pasie przyległej drogi wiejskiej. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kargowa działka oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Księga wieczysta  Nr ZG2S/000032119/6.

28 200,00 zł

(słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż zwolniona

z podatku VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 820,00 zł

 

–  Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 10.30. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,   pokój nr 208.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 4 lutego 2021 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego: Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa.

– Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od ciężarów, długów i zobowiązań.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości,
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
  • nabywca nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości.

–  Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) cena sprzedaży nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5

telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl.

– Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl
i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Smolno Wielkie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

18252