Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57

 

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27

e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl     web: www.powiat.swidnica.pl 

Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57, oznaczonej jako działka nr 1754 o powierzchni 3,0866 ha, obręb Fabryczna

Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości gruntowej, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00019470/7, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Działka nr 1754 zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych i produkcyjno-usługowych o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta teren płaski. Teren nieruchomości częściowo utwardzony płytami betonowymi. Na działce posadowiony jest w rozpoczętej budowie budynek użytkowy, aktualnie przeznaczony do rozbiórki natomiast przy wjeździe są wymurowane murki z grubej kostki granitowej i jest zamontowany szlaban. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej (asfaltowej) oraz jest położona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.  

Na terenie nieruchomości zalegają różnego rodzaju zmieszane odpady nieposiadające charakteru odpadów niebezpiecznych.  

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/286/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru dzielnicy produkcyjno-składowo-usługowej w rejonie Mazowiecka-Przemysłowa-Kopernika-granica administracyjna, nieruchomość położona jest na terenie o przeznaczeniu symbol P-10 –  zabudowa przemysłowa oraz w niewielkim fragmencie w obszarze o symbolu KDz-2 – ulica zbiorcza.

Podmiot nabywający przedmiotową nieruchomość staje się właścicielem zalegających na niej odpadów. Cena wywoławcza nieruchomości nie uwzględnia kosztów usunięcia odpadów.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza wynosi – 1.708.000,00 zł 

Wadium wynosi – 171.000, 00 zł

     Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Obowiązuje postąpienie w wysokości min. 17.100,00 zł. (słownie zł: siedemnaście tysięcy sto)

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 01.12.2021 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 01.12.2021 r. do godz. 14.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490). 
 • Oryginały w/w tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 85 00 416

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na

sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica przy ul. M. Kopernika 55-57, oznaczonej jako działka nr 1754 o powierzchni 3,0866 ha, obręb Fabryczna., sprawa nr WI.6840.5.2021  prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 
 2. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 3. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

ŚWIDNICA

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ID Ogłoszenia:

21561