Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, położonej w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 32.
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, położonej w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 32.

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, położonej w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 32.

 

Opis ogólny gruntu

Działka numer 325/15 o pow. 0,1565 ha położona jest w Sulechowie przy ulicy Aleja Niepodległości 32. Teren działki jest uzbrojony w podziemne przewody sieci urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej w pełnym zakresie bez CO zdalaczynnego. Budynek jest ogrzewany z kotłowni szpitalnej.

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta, jest położona w narożniku skrzyżowania między ul. Al. Niepodległości z ul. Zwycięstwa. Od strony ul. Niepodległości na granicy nieruchomości usytuowane jest częściowo ogrodzenie trwałe betonowej z siatki metalowej z nieogrodzonym wjazdem na teren nieruchomości i dalej przez otwarty przejazd w parterze budynku na zaplecze (podwórze) budynku oraz posiada takie ogrodzenie od strony ul. Zwycięstwa.
Z pozostałych stron nie jest ogrodzona. Od strony południowej nieruchomość stanowi ciąg zabudowy zwartej z przebiegających po ścianach nośnych budynku. Teren działki pod budynkiem od strony Al. Niepodległości jest urządzony jako zieleń, chodniki i droga dojazdowa do budynku. Wewnętrzny plac manewrowy
i postojowy usytuowany na zapleczu budynku posiada nawierzchnie z kostki granitowej. Kształt działki w miarę zbliżony do prostokąta. Dojazd i dostępność bardzo dobra bezpośrednio z ulic miejskich jakimi są ulice Aleja Niepodległości i Zwycięstwa.

    

Opis ogólny budynku

Budynek użytkowy, wykonany jako obiekt dwubryłowy w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowej.  Obiekt w przeważającej części podpiwniczony (brak podpiwniczenia pod przejazdem bramowym). Zasadniczą bryłę budynku stanowi budynek murowany z roku 1930 jako trzykondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem i łamanym czterospadowym dachem konstrukcji drewnianej, do którego w latach sześćdziesiątych minionego stulecia dobudowano trzykondygnacyjną część budynku, niepodpiwniczonego z dachem płaskim.

   W budynku nie prowadzono na bieżąco gospodarki remontowej. W całym budynku należy wymienić stolarkę drzwiową, przeprowadzić remont kapitalny instalacji wodociągowej i elektrycznej, a przede wszystkim wymienić piony  kanalizacyjne. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Budynek są zasilany z jednego węzła c.o., wodnego i elektroenergetycznego. Węzły znajdują się we władaniu SP ZOZ w Sulechowie, są przewidziane do likwidacji, dlatego zajdzie potrzeba wykonania samodzielnych obwodów i założenia mierników na koszt nabywcy. Stan techniczny budynku określono jako niezadawalający.

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Numer działki Powierzchnia działki

 

 

Opis nieruchomości 

Cena wywoławcza Wadium 10% ceny
 

1.

 

 

Sulechów

Aleja Niepodległości 32

 

325/15

 

 

 

0,1565 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym w zabudowie zwartej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów uchwalone przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.189.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. ze zm. Nie przewiduje na tym obszarze konieczności sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z w/w studium nieruchomość to teren o funkcji usługowej, obszar zabudowany do adaptacji, oznaczony na rysunku studium symbolem U.6.W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Bi-inne tereny zabudowane.

Księga wieczysta ZG2S/00007174/5

Cena wywoławcza

1 520 000,00 zł

(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 

 

 

152 000,00 zł

 – Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021 roku o godz. 9.00. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,   pokój nr 208.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 4 marca 2021 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego: Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Powiatu Zielonogórskiego.

– Obecnie nieruchomość znajduje się w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Umowa użytkowania zostanie rozwiązana z dniem przeprowadzonego ze skutkiem pozytywnym przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

– Przedmiotowy budynek nie posiada  świadectwa charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 213 ze zm.).

-Nieruchomość położona jest na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sulechowa, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 58 i nr 2164.

-Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków.

– Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od ciężarów, długów i zobowiązań.

– Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości,
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
  • nabywca nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Powiatu Zielonogórskiego, z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości.

–  Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) cena sprzedaży nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Organizator przetargu w dniach 22-24 lutego 2021 r. w godzinach 10.00.-14.00.  umożliwi obejrzenie przedmiotowego lokalu, po uprzednim  kontakcie

 telefonicznym pod nr  68 45 27 523, 68 45 27 530.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5

telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi  § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

– Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl
i na stronie podmiotowej w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl.

 

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 7 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sulechów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

18244