Wyszukiwarka:
I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Świdnica.
titleName

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Świdnica.

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

OGŁASZA

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Świdnica.

 

Lp.

 

Położenie

 

Numer

Działki

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza sprzedaży  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(brutto, w tym

23% VAT)

 

Wadium

 

 

 

1.

 

 

 

 

Wilkanowo gmina Świdnica

 

511

 

0,0416 ha

 

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Świdnica będąca w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.

Działka niezabudowana, położona na terenach budowlanych  w strefie pośredniej wsi Wilkanowo na skrzyżowaniu głównych dróg i ulic. Działka stanowi nieforemny wąski wielobok gruntu usytuowany przy narożniku ulic osiedlowych. W centralnej części działki usytuowany jest betonowy słup podporowy napowietrznej linii 15 kV. Z uwagi na przebiegającą przez działkę napowietrzną linię średniego napięcia 15kV i posadowionym na niej słupem podporowym tej linii obciążona jest z mocy prawa służebnością przesyłu. Teren działki częściowo porośnięty samosiewem drzew i krzewów oraz trawy. Teren uzbrojony jest w podziemne i napowietrzne sieci urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej z wyjątkiem OC zdalaczynnego. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Świdnicy Nr XXXI/181/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi towarzyszące oraz budownictwo socjalne.

W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Księga wieczysta Nr ZG1E/00060279/0.         

Księga wieczysta Nr ZG1E/00060279/0.

 

 

8 241,00  zł

(słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych  00/100)

 

 

 

825,00 zł

 

 

–  Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. o godzinie 9.45.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,   pokój nr 208.

– Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 4 lutego 2021 r. na konto Powiatu Zielonogórskiego: Nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

– Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa   współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

– Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nieruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

– Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa.

– Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od ciężarów, długów i zobowiązań.

– Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:

  • wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
  • znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości,
  • wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
  • nabywca nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości.

 

– Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

– Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

– Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

– Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym miejscu
i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5

telefonicznie  pod  nr  tel.  68 45 27 523 lub 68 45 27 530.

– Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl

– Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl
i w Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl.

 

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.

Zielona Góra, dnia 7 stycznia 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

ID Ogłoszenia:

18254