Wyszukiwarka:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w mieście Tomaszów Mazowiecki
titleName

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w mieście Tomaszów Mazowiecki

STAROSTA TOMASZOWSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w mieście Tomaszów Mazowiecki

 

Przedmiotem I przetargu jest stanowiąca własność Skarbu Państwa i jego zasób nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkami gospodarczymi położona w mieście Tomaszów Mazowiecki przy ul. Św. Antoniego 24, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0012 jako  działka  nr ewid. 232 o powierzchni 0,1825 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr PT1T/00076366/5 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Tomaszowie Mazowieckim. Nieruchomość położona jest w części centralnej miejscowości, na terenach mieszkaniowych i usług. Dojazd i dojście piesze odbywa się z ulicy Św. Antoniego. Stan zagospodarowania nieruchomości jest dobry. Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem trwałym, część stanowią ściany budynków. Do nieruchomości doprowadzony jest prąd elektryczny, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, ciepłociąg. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Mazowiecki przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej MŚ/MW – tereny zabudowy śródmiejskiej i wielorodzinnej. Nieruchomość  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jest wolna od zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi : 1 800 000,00 zł, (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych (cena  nie zawiera podatku  od towarów i usług – zwolnienie podatkowe na podst. art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi  w pieniądzu – 180 000, 00 zł

 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

  • wpłacenie wadium, w pieniądzu w złotych polskich, w terminie do dnia 30 października 2019 rok na rachunek depozytowy Powiatu Tomaszowskiego nr 85 1560 0013 2000 1462 1000 0008  z zaznaczeniem celu wpłaty lub w kasie Urzędu przy ul. Św. Antoniego 41.  Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty w dniu 30 października 2019  roku  na ww. rachunek;
  • okazanie do wglądu Komisji Przetargowej : oryginału dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis  z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Brak jednego z ww. dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium  w wyznaczonym terminie osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, jeżeli osoby te do dnia 30 października 2019 roku do godziny 10/ºº bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 (pokój nr 117) zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej  prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r.
o godzinie 10/ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41,
I  piętro – pokój nr 102 – sala konferencyjna

 

Przetarg może się odbyć, chociażby zgłosił się tylko jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, oferując co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Starosta Tomaszowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie  właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dochodów Skarbu Państwa wskazany przez sprzedawcę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych przez sprzedającego w zawiadomieniu, Starosta Tomaszowski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 pokój nr 117, telefon (44) 724-21-27 wew. 117 lub na stronie internetowej  bip.powiat-tomaszowski.pl-ogłoszenia-aktualnosci: „szczegółowe określenie przedmiotu przetargu i warunków przystąpienia do przetargu”, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

św.Antoniego 24, Tomaszów Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

12555