Wyszukiwarka:
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 362/4
titleName

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 362/4

ZN.6840.1.10.2020.AGKA

ZARZĄD POWIATU PUŁAWSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr XXXVII/271/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Żyrzynie, stanowiących własność Powiatu Puławskiego oraz Uchwały Nr 351/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 362/4 o pow. 0,1400 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 362/4 o powierzchni 0,1400 ha, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej, Gmina Żyrzyn, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą Nr LU1P/00042302/8, stanowiącą własność Powiatu Puławskiego. Księgą wieczystą objęta jest również inna działka nie będąca przedmiotem przetargu.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn przy ul. Pałacowej. W sąsiedztwie zlokalizowane są działki zabudowane budynkami wielorodzinnymi, działki z budynkami gospodarczymi oraz działki niezabudowane. Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów
i budynków sklasyfikowana jest symbolami:
Br-RIIIa – 0,08 ha oraz Br-RIIIb –
0,06 ha.

Nieruchomość posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: linii energetycznej, wodociągu, linii telefonicznej, kanalizacji sanitarnej; sieć gazowa znajduje się w odległości ok. 30 m. Nieruchomość ma kształt trapezu, powierzchnia działki wynosi
1400 m2, bok przyległy do ulicy posiada długość ok. 41 m. Działka jest częściowo ogrodzona – ogrodzenie wykonane jest z elementów stalowych (siatka w ramach stalowych), a
w części z siatki stalowej na słupkach stalowych, brama i furtka – stalowe rozwierne.

W części przyległej do ulicy znajduje się wiata konstrukcji stalowej kryta eternitem
z jedną ścianą murowaną. Utwardzenie części działki – trylinka. Od strony zachodniej na działce znajduje się zasiek murowany z nawierzchnią betonową.

W pobliżu opisywanej nieruchomości (ok. 1000 m) znajdują się sklepy spożywcze w tym supermarket, szkoła podstawowa, kościół, przystanek autobusowy, odległość do Puław (miasto powiatowe) wynosi ok. 14 km.

Nieruchomość zabudowana jest dwoma przyległymi do siebie budynkami, jak niżej:

 1. Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną o powierzchni użytkowej wynoszącej
  1 247,49 m2 oraz powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 329 m2 .

Rozkład powierzchni w przedmiotowym budynku kształtuje się następująco:

– piwnice – 101,70 m2

– parter – 292,41 m2

– piętro I – 284,71 m2

– piętro II – 283,71 m2

– piętro III – 284,96 m2

Pierwotnie budynek był wykorzystywany jako suszarnia, natomiast w późniejszym okresie został adaptowany na cele związane z funkcjonowaniem szwalni z pomieszczeniami socjalnymi, technicznymi i magazynowymi. Budynek jest częściowo podpiwniczony, fundamenty żelbetowe; ściany piwnic wykonane z cegły ceramicznej pełnej; ściany części nadziemnej – szkielet żelbetowy,
z wypełnieniem z bloczków suporeksowych, częściowo cegła ceramiczna pełna; filary wentylacyjne i dymowe – cegła ceramiczna pełna, stropy prefabrykowane na belkach żelbetowych, w części pomieszczeń drewniane na belkach żelbetowych; schody żelbetowe; stropodach kryty blachą trapezowa (pokrycie dachu stróżówki – eternit); stolarka okienna – drewniana, część ścian klatki schodowej wypełniona Luksferami; stolarka drzwiowa wejściowa – drewniana; stolarka wewnętrzna typowa – płytowa; posadzki betonowe; pokryte w części pomieszczeń lastryko, w części deskami,
w części linoleum, a w części – posadzki betonowe.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, CO – piec na paliwa
z zasobnikiem ciepłej wody, elektryczną i oświetleniową, odgromową. Ponadto budynek wyposażony jest w dźwig towarowy.

 1. Budynek usługowo handlowo socjalny o powierzchni użytkowej wynoszącej

237,57 m2 i powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 146 m2.

Rozkład powierzchni w przedmiotowym budynku kształtuje się następująco:

– parter – 119,76m2

– piętro I – 117,81m2.

Budynek jest niepodpiwniczony, fundamenty – żelbetowe, ściany części nadziemnej – murowane, wykonane z bloczków suporeks; filary wentylacyjne i dymowe – cegła ceramiczna pełna; stropy żelbetowe wylewane; dach konstrukcji drewnianej pokryty eternitem; stolarka okienna – drewniana; stolarka drzwiowa wejściowa – drewniana; stolarka wewnętrzna typowa – płytowa; posadzki w betonowe, pokryte w części pomieszczeń płytkami kamiennymi, w części płytkami lastriko, w części odpowiednio: linoleum, wykładziną dywanową oraz parkietem drewnianym.

2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów – I etap zatwierdzonego uchwałą Nr X1/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2016 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r.
poz. 1618 z dnia 20 kwietnia 2016 r., działka o nr ewidencyjnym 362/4, położona w obrębie miejscowości Żyrzyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 4 PU – teren zabudowy produkcyjno- usługowej.

1. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno – usługowa.

Dopuszcza się funkcję magazynową oraz funkcję mieszkalną dla właściciela bez wydzielania działki. Wyklucza się wprowadzanie funkcji, które mogą spowodować ograniczenie lub/i uciążliwości w użytkowaniu przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, takie jak: przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się:

a) max wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

b) min powierzchnia biologicznie czynna – 30%,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – 7,5 m od krawędzi jezdni drogi gminnej,

2) parametry zabudowy produkcyjnej i usługowej:

a) wysokość zabudowy maksymalna 12,0 m, mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku, dopuszcza się wysokość budynków i budowli powyżej 12,0 m jeżeli jest to niezbędne ze względów technologii produkcji,

b) kształt dachu – dowolny, W przypadku zastosowania dachu dwu lub wielospadowego max spadek – 45° i symetryczne nachylenie głównych połaci,

c) liczba kondygnacji – bez ograniczeń przy zachowaniu powyższej wysokości zabudowy,

3) dla zabudowy mieszkalnej:

a) maksymalna wysokość 9,0 m, mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku,

b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m od poziomu terenu,

5c) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 30° – 45° i symetrycznym nachyleniu głównych połaci,

d) liczba kondygnacji – ew. podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe w spadzistym dachu,

4) dostępność drogowa z istniejącej drogi gminnej dojazdowej,

5) parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 5 niniejszego planu,

6) wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych.

Rada Gminy Żyrzyn nie podjęła na obszarze gdzie znajduje się przedmiotowa działki uchwały
o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2018 poz. 1398 z późn.zm.).

 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 486 000 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych).

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości, zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu. Dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 i art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

3. Wadium w pieniądzu PLN wynosi 48 600 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset 00/100 złotych).

Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, nr rachunku Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło do dnia 10 lipca 2020 r. W tytule należy wskazać nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny
w dniu podpisania aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

4. Wysokość jednego postąpienia ustalana jest przez uczestników przetargu i wynosi nie mniej niż
1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
.

 1. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU.

1. I przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102.

2. Przetarg poprowadzi Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Puławskiego.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną.

 2. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

 3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie IV.3:

  1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

 • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo w przypadku stawiennictwa jednego z małżonków:

 • gdy stroną umowy mają być oboje małżonkowie – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do działania w imieniu drugiego małżonka,

 • gdy stroną umowy ma być jeden ze współmałżonków, przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie aktu notarialnego i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy,

  1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

 • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

 • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

 • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 1. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium.

 2. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić aktualny odpis
  z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

 4. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej stosowną promesę lub zezwolenie. Zezwolenie na nabycie nieruchomości winien przedstawić najpóźniej przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

 5. Przed przystąpieniem do przetargu, Komisji przetargowej należy przedstawić:

– dowód wpłacenia wadium,

– dowód osobisty,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, jak również że zapoznały się
z pełną wersją ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że nie wnoszą tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu – żadnych zastrzeżeń. W związku z czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona –
załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu,

– w przypadku małżonków oświadczenia z pkt IV.3 oraz stosowne dokumenty z pkt. IV. 4;

– w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej stosowne dokumenty z pkt. IV. 6,

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej stosowne dokumenty z pkt. IV. 7,

– w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa,

– cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) stosowne dokumenty z pkt. IV. 8,

– osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach,
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – na podstawie art. 6 ust 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO –
załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu,

 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Zarząd Powiatu Puławskiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

 2. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, w ten sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy nastąpiło uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach).

 3. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 4. Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości Nabywca nieruchomości, w tym koszt wypisu aktu notarialnego dla Sprzedającego.

 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 6. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
  w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 7. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Puławach, Al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Uwaga:

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z panującej sytuacji epidemicznej, Osoby, które będą uczestnikami przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa.

Puławy, dnia 12 maja 2020 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu znak: ZN.6840.1.10.2020.AGKA

Puławy, dnia …………….………………….2020 r.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z pełną wersją ogłoszenia
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
362/4 o pow. 0,1400 ha.

Stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu jest mi znany i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu znak: ZN.6840.1.10.2020.AGKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą Al. Królewska 19, 24 -100 Puławy. Można się z nami kontaktować:
  – listownie pod wskazany powyżej adres,
  – mailowo na adres:
  rodo@pulawy.powiat.pll
  – telefonicznie: 81-886-11-00.
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Puławach jest Pani Jolanta Rafałko,
  tel.: 81 886 11 49, jrafalko@pulawy.powiat.pl, rodo@pulawy.powiat.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem przetargowym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 362/4 o pow. 0,1400 ha położonej w Żyrzynie, Gmina Żyrzyn na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

 2. W celach realizacji czynności o których mowa w pkt 2, potrzebujemy Pani/Pana następujących danych:

– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– nr PESEL,

– nr dowodu osobistego,
– inne dane (wynikające z przepisów ustawy).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwowe;

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji akt zgodnie z kategorią archiwalną, niezbędny do zakończenia czynności związanych z realizacją Pani/Pana wniosku, umowy lub do dnia wypełnienia wzajemnych zobowiązań, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

– treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

– prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,

-ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

– prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust. 3 (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana wniosku w sprawie o której mowa w pkt 3;

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…………………………………………………….
(miejscowość, data, imię i nazwisko)

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

15160