Wyszukiwarka:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rymań, stanowiącej własność Gminy Rymań
titleName

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rymań, stanowiącej własność Gminy Rymań

                                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU      

Wójt Gminy Rymań działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XVII/137/20 Rady Gminy Rymań z dnia 22 września 2020 roku, ogłasza;

 

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rymań, stanowiącej własność Gminy Rymań, opublikowanej w wykazie nieruchomości do sprzedaży z dnia 28 września 2020 r.

 

Lp. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

nr działki

nr obrębu

 pow. [ha]

klasyfikacja gruntów

Cena wywoławcza [zł] Wadium

[zł]

1. Rymań,  gm. Rymań

pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie

KW KO1L/00017910/9

118/1

0079 Rymań

0,0592

w tym:

RVI – 0,0592

16 000,00 zł

(szesnaście tysięcy złotych 00/100)

 

1 600,00

(jeden tysiąc sześćset złotych)

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT)

Opis nieruchomości: działka gruntu niezabudowana położona w strefie zabudowy miejscowości Rymań w niewielkiej odległości od ul. Szkolnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gruntów rolnych. Działka w kształcie regularnym zbliżonym do trapezu, porośnięta trawą i samosiewami drzew. Dojazd do działki od ul. Szkolnej 100 m droga gruntową gminną oznaczoną działką 118/2. W niewielkiej odległości w drodze gminnej znajdują się elementy infrastruktury technicznej: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

            Optymalne wykorzystanie działki możliwe będzie poprzez jej połączenie z nieruchomością sąsiednią. Wobec powyższego wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przetargu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo własności przyległych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  126, 114/92. Do dnia 09 grudnia 2020 r. osoby zainteresowane powinny zgłosić chęć uczestnictwa w przetargu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Rymaniu

 Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7, na sali konferencyjnej.

Warunkiem udziału w przetargach jest:

  1.  Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w odpowiedniej wysokości w terminie do dnia 09 grudnia 2020 r. przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na konto depozytowe Gminy Rymań w Pomorskim BS Oddział w Rymaniu Nr 50858110430600035820000014, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy Rymań.
  2. Okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium z oznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
  3. Okazanie dowodu  tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski.
  4. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną wymagane jest pełnomocnictwo z urzędowym poświadczeniem podpisu. 
  5. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278   z późn. zm.).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygniecie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba wytypowana na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty ceny uzyskanej w wyniku licytacji.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rymań i w sołectwach Gminy, a także opublikowane w BIP Urzędu Gminy na stronie internetowej bip.ryman.pl oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Wójt Gminy Rymań zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rymań ul. Szkolna 7, parter, pokój nr 10 lub pod telefonem nr 94 35 34 801.

 

Rymań, dnia 10 listopada 2020 r.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Rymań

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

17710