Wyszukiwarka:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym
titleName

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym

Pasym, dnia 30.12.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako działki:

 • nr 255/8 o pow. 232 m2 – cena wywoławcza wynosi 8 600,00 zł,

 • nr 255/9 o pow. 400 m2 – cena wywoławcza wynosi 14 500,00 zł,

 • nr 255/10 o pow. 410 m2 – cena wywoławcza wynosi 14 800,00 zł,

 • nr 255/11 o pow. 409 m2 – cena wywoławcza wynosi 14 750,00 zł,

 • nr 255/12 o pow. 401 m2 – cena wywoławcza wynosi 14 500,00 zł,

 • nr 255/13 o pow. 411 m2 – cena wywoławcza wynosi 14 800,00 zł,

 • nr 255/14 o pow. 883 m2 – cena wywoławcza wynosi 30 800,00 zł,

  nr 255/15 o pow. 618 m2 – cena wywoławcza wynosi 22 000,00 zł.

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczytnie księga wieczysta KW NrOL1S/00030278/4. Działki położone są na zapleczu ul. Leśnej w Pasymiu, w niewielkiej odległości od centrum miasta, szkoły, przedszkola, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 53, zabudowy handlowo-usługowej i zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2565, przedmiotowe działki położone są na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Przez działki nr 255/8 i 255/9 przebiega sieć kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Gminy Pasym na przedmiotowej działce polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej oraz udostępnienia swojej nieruchomości w celu dojścia do sieci. Na działce nr 255/14 znajduje się nieczynna studnia.

Przetarg jest ograniczony z uwagi na to, iż działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, poza działką nr 255/8. Działka nr 255/8 posiada niewielką powierzchnię, nieregularny kształt, teren z zauważalnym spadkiem.

Z uwagi na powyższe działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, mogą natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z tym została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 10.02.2021 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta

Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 11:00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiednich oznaczonych nr geodezyjnym: 242/2, 244 i 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, obr. geod. nr 3 miasta Pasym i przylegających do działek będących przedmiotem przetargu, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu oraz wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 04.02.2021 r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do dnia 04.02.2021 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do działki przyległej, wpłaty wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu 08.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pasym (na parterze).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 04.02.2021 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium,

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

 • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

 • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych oferentów, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pasym pod adresem www.pasym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pasym.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym ( na parterze), a także doręczone pocztą właścicielom działek przyległych.

Działka do sprzedaży oznaczona jest krzyżykiem Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis


…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Pasym

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu

ID Ogłoszenia:

18209